Football Development Institute
Rekrutacja wkrótce zostanie otwarta

Dyrektor ds. sportowych


Football Development Institute organizuje jedyny w Europie tak rozbudowany merytorycznie kurs specjalistyczny, zajmujący się precyzyjnie rolą Dyrektora ds. sportowych i jego wpływem na rozwój Klubu. Certyfikowane wydarzenie edukacyjne przeznaczone jest przede wszystkim dla Specjalistów z profesjonalnym doświadczeniem na tym stanowisku, a dodatkowo dla osób poszukujących fachowego przygotowania do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji w przyszłości.


 • kurs specjalistyczny oparty na autorskiej "Tożsamości piłkarskiej FDI"
 • nowatorski profil stanowiska Dyrektora ds. sportowych
 • wiedza w ramach 6 obszarów głównych, 57 grup tematycznych oraz 170 zagadnień szczegółowych
Stopień kursu
I
Zamknięcie rekrutacji
Rozpoczęcie kursu
Czas trwania
12 miesięcy
Autor programu
Marcin Gabor
Maksymalny certyfikat:
BRONZE
Uzyskany tytuł
Ukończenie I stopnia kursu dwustopniowego

Informacje wstępne


Folder informacyjny z pełnym dossier kursu „Dyrektor ds. sportowych” znajduje się do ściągnięcia na samym dole panelu kursu.

Certyfikowany kurs specjalistyczny jest bazowym i kluczowym elementem „Programu rozwoju Dyrektora ds. sportowych”. Koncept kursu wynika z autorskiej „Tożsamości piłkarskiej FDI”, jest dopasowany do naszej definicji oraz naszego profilu tej roli specjalistycznej. Na tej podstawie stworzyliśmy praktyczny program merytoryczny, oparty na preferowanym umiejscowieniu w strukturze Klubu, kompleksowych obszarach działania, szerokim zakresie kompetencyjnym, dużej decyzyjności, naszym „Modelu Rozwoju Klubu” oraz potrzebnej wiedzy i kompetencjach pochodnych.

Podczas kursu będziemy pracować ze Specjalistami nad sześcioma płaszczyznami edukacyjnymi: piłkarską bazą intelektualną, wiedzą merytoryczną, kompetencjami pochodnymi, indywidualną „Tożsamością piłkarską”, praktycznym przygotowaniem do działań w roli specjalistycznej, jak również samodzielnością zawodową.

Każdy Kursant uzyska wiedzę, pozwalającą myśleć o pracy w profesjonalnym Klubie na najwyższym poziomie. Nie tylko na terenie Polski, ale także Europy. Wyselekcjonowani Specjaliści mogą też zostać bezpośrednio poleceni do Klubów współpracujących z FDI.

Wszystkie kursy w Europie, poruszające temat Dyrektora ds. sportowych, mają bardzo ogólne ramy. Główne wyróżniki w stosunku do europejskich kursów prezentujemy w zakładce „Różnice merytoryczne w porównaniu z innymi europejskimi kursami”.


Football Development Institute

Football Development Institute to profesjonalna instytucja edukacyjno-rozwojowo-badawcza w piłce nożnej, funkcjonująca w oparciu o własną „Tożsamość piłkarską”. Autorem „Tożsamości piłkarskiej FDI”, całego konceptu oraz wszystkich projektów związanych z Instytutem jest Marcin Gabor.

Celem głównym Football Development Institute jest podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie – na przestrzeni kilkunastu następnych lat. FDI realizuje swoją wizję oraz cele na fundamencie „Komplementarnego planu”. Termin obejmuje merytoryczną komunikację (fachowe treści, publikacje problemowe, konferencje, webinary, Projekty badawcze, wystąpienia eksperckie), edukację piłkarskich Specjalistów w 15 rolach i osób zarządzających w podmiotach piłkarskich (Certyfikowane kursy specjalistyczne, Doradztwo, Staże edukacyjne, Programy mentorskie), a także rozwój europejskich Klubów w następujących obszarach: Piłkarska baza intelektualna, Piłka nożna & Zarządzanie, Finanse, Komunikacja & Marketing, Psychologia, Prawo & Licencjonowanie. Ostatnim punktem planu jest umożliwienie Specjalistom wyedukowanym przez FDI znalezienie zatrudnienia w – transformowanych przez Instytut – Klubach nowego formatu.

Football Development Institute prowadzi działania w czterech krajach: Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria. FDI ma ambicję przejęcia roli Europejskiego Centrum Kompetencyjnego, oferując odpowiedzi oraz rozwiązania na wszystkie aspekty piłki nożnej.

System edukacyjny FDI

Traktujemy edukację Specjalistów wielopłaszczyznowo. Po pierwsze, kładziemy podwaliny pod zmianę świadomości w świecie piłki nożnej. Po drugie, tworzymy jeden z czterech kluczowych filarów „Komplementarnego planu”, na bazie którego Football Development Institute zamierza oddziaływać na „Obszary identyfikujące poziom piłki nożnej” – a zatem, podnosić poziom tej dyscypliny sportu. Po trzecie, umożliwiamy edukację Specjalistów w oparciu o niestandardowe rozumienie piłki nożnej oraz „Tożsamość piłkarską FDI”. Po czwarte, udzielamy konkretnego wsparcia w budowaniu indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej” Specjalistów.

Program edukacyjny Football Development Institute został oparty na „Tożsamości piłkarskiej FDI”. Przekazujemy szczegółowo ustrukturyzowaną oraz zweryfikowaną wiedzę w ramach niespotykanej nigdzie indziej interpretacji piłki nożnej.

„System edukacyjny”, zaprojektowany przez Football Development Institute, determinuje podniesieniu poziomu Specjalisty w wielu aspektach. Przedstawiamy – zdefiniowane przez FDI –  płaszczyzny edukacyjne:

 • piłkarska baza intelektualna | „Teoria praktyczna”
 • wiedza merytoryczna | „Teoria praktyczna”
 • kompetencje pochodne
 • indywidualna „Tożsamość piłkarska”
 • praktyczne przygotowanie do roli specjalistycznej
 • samodzielność zawodowa

 

Edukacja Specjalistów została oparta na czterech obszarach:

 • Certyfikowane kursy specjalistyczne
 • Doradztwo
 • Staże edukacyjne
 • Programy mentorskie

Chronologia wymienionych obszarów jest adekwatna do kolejności uruchamiania poszczególnych komponentów edukacyjnych. Punkt wyjścia stanowią kursy specjalistyczne w rozbudowanej formie czasowej, ponieważ Football Development Institute stawia na wiedzę w pełni ustrukturyzowaną, przekazywaną na poziomie szczegółów, z jednoczesnym wypracowaniem kompetencji pochodnych. Do tego potrzeba czasu, który nie może ograniczać ani nas, ani Uczestników kursu.

UWAGA: Wszyscy Absolwenci kursów mogą korzystać z Doradztwa, natomiast prawo wnioskowania o udział w Stażu edukacyjnym oraz przystąpienie do Programu mentorskiego posiadają wyłącznie Absolwenci o statusie „FDI Prospect”. Jest on nadawany wybranym osobom po zakończeniu każdego kursu specjalistycznego.

Więcej na temat „Systemu edukacyjnego FDI” można dowiedzieć się w tym miejscu.

Dyrektor ds. sportowych w Europie

Football Development Institute – w ramach Projektu badawczego – sformułował szereg wniosków, świadczących o ogromnym problemie, dotyczącym roli Dyrektora ds. sportowych w piłce nożnej. Problemy dotyczą zarówno polskiej, jak i europejskiej piłki nożnej. Oto lista deficytów koncepcyjno-merytorycznych:

 

Problemy merytoryczne:

 • rola Dyrektora ds. sportowych w Europie nie została jeszcze faktycznie zdefiniowana
 • stanowisko nie posiada ogólnoeuropejskich merytorycznych ram: brakuje systematyki oraz kompleksowej idei, stojącej za tą kluczową funkcją (definicja, profil stanowiska)
 • standard europejski nie istnieje
 • przyznawanie roli Dyrektora ds. sportowego zbyt małego znaczenia

 

Wpływ na proces edukacyjny:

 • rola specjalistyczna bez europejskiego systemu certyfikacji
 • brak jednolitej europejskiej ścieżki edukacyjnej dla tej roli specjalistycznej
 • nieobecność jednolitych struktur oraz treści edukacyjnych w występujących dotychczas wydarzeniach doszkalających
 • bardzo ogólne treści przekazywane podczas dotychczasowych wydarzeń doszkalających
 • dotychczas brak faktycznych możliwości edukacyjnych dla Dyrektorów ds. sportowych

 

Praktyczne następstwa:

 • Kluby często nie widzą potrzeby uwzględniania tej roli w strukturze Klubu (brak świadomości i wiedzy osób zarządzających)
 • Dyrektor ds. sportowych w wielu przypadkach nie posiada swojego zespołu
 • rola Dyrektora ds. sportowych jest nadal dezawuowana: poprzez słabą pozycję w strukturze klubowej, ograniczone obszary działania, niewystarczający profil stanowiska, niewielką decyzyjność
 • najczęściej stosowaną charakterystyką stanowiska w Europie jest „planer kadry”
 • europejskie Kluby niestabilnie interpretują omawianą rolę – ekstremalnie odmienne wyobrażenia poszczególnych Klubów
 • także w ramach jednego Klubu dochodzi do różnych interpretacji (na różnych odcinkach czasowych) roli Dyrektora ds. sportowych – uzależnienie charakterystyki od obsady personalnej
 • przekazanie interpretacji roli Dyrektora ds. sportowych zatrudnionej osobie
 • brak profilu Dyrektora ds. sportowych w Klubach
 • Kluby przeprowadzają nieprofesjonalną rekrutację na stanowisko Dyrektora ds. sportowych (przypadkowe osoby, często bez przygotowania)
 • krzywda czyniona osobom zatrudnianym bez przygotowania (np. byli piłkarze)
 • Kluby nie stosują zasady długofalowości – relatywnie częste zmiany na tym stanowisku, także pojawiający się brak ciągłości w obsadzaniu funkcji, różne interpretacje tej roli specjalistycznej: wszystkie te aspekty uniemożliwiają długofalowy rozwój Klubu

 

Efekt destrukcyjny:

Niewłaściwe traktowanie funkcji Dyrektora ds. sportowych, brak merytorycznej definicji oraz profilu stanowiska w ramach tej roli specjalistycznej, problemy w obszarze edukacyjnym, a także wszystkie negatywne następstwa wymienionych mankamentów, mają ogromny wpływ na niski poziom europejskiej piłki nożnej.

 

Idea merytoryczna kursu

Football Development Institute stworzył autorską definicję oraz autorski profil stanowiska Dyrektora ds. sportowych. Dyrektor ds. sportowych to – zgodnie z naszą wizją – najważniejsza funkcja w Klubie, posiadająca charakter koncepcyjny, merytoryczny, strukturalno-organizacyjny oraz operacyjny. Omawiana rola specjalistyczna powinna być odpowiedzialna za długofalowy rozwój sportowy na bazie kompleksowego „Modelu Rozwoju Klubu”, a także za stymulowanie wszechstronnej ewolucji Klubu.

Profesjonalne wykonywanie obowiązków Dyrektora ds. sportowych wymaga dysponowania wiedzą oraz kompetencjami pochodnymi z następujących „Obszarów rozwoju Klubu”:

 • Piłkaska baza intelektualna
 • Piłka nożna & Zarządzanie
 • Finanse
 • Komunikacja
 • Psychologia
 • Prawo & Licencjonowanie

 

Na fundamencie „Tożsamości piłkarskiej FDI”, definicji oraz profilu stanowiska zaprojektowaliśmy – w ramach Systemu edukacyjnego FDI – „Program rozwoju Dyrektora ds. sportowych”. Jego bazowy i kluczowy element stanowi Certyfikowany kurs specjalistyczny. Program merytoryczny kursu został oparty o nasz koncept w odniesieniu do poniższych aspektów:

 • miejsce w strukturze Klubu
 • obszary działania
 • zakres obowiązków
 • decyzyjność
 • „Model Rozwoju Klubu”
 • potrzebne kompetencje

 

W trakcie 12 miesięcy I stopnia kursu pracujemy ze Specjalistami nad sześcioma płaszczyznami edukacyjnymi:

 • piłkarska baza intelektualna
 • wiedza merytoryczna
 • kompetencje pochodne
 • indywidualna „Tożsamość piłkarska” Specjalisty
 • praktyczne przygotowanie do działań w roli specjalistycznej
 • samodzielność zawodowa

 

Uczestnik kursu uzyska wiedzę, predestynującą do pracy w profesjonalnym Klubie na najwyższym poziomie: zarówno na terenie Polski, ale także w innych krajach Europy.

„Program rozwoju Dyrektora ds. sportowych” składa się dodatkowo z trzech obszarów. Każdy Absolwent może skorzystać z Doradztwa. Po zakończeniu kursu wybrani Uczestnicy otrzymują status „FDI Prospect”, który otwiera możliwośc wnioskowania o Staże edukacyjne oraz Programy mentorskie. „Mentoring” jest kontynuacją kursu specjalistycznego i długofalową formą indywidualnego rozwoju.

Różnice merytoryczne w porównaniu z innymi europejskimi kursami

Europejskie wydarzenia edukacyjne o porównywalnej tematyce mają bardzo ogólne ramy. Oto główne różnice kursu specjalistycznego FDI w stosunku do europejskich kursów:

 • FDI – jako jedyna instytucja edukacyjna – posiada własne piłkarskie DNA, własną „Tożsamość piłkarską”, autorską bazę ideową (Filozofia piłki nożnej) oraz merytoryczną (definicje, koncepcje, modele, mechanizmy, metodyka, kryteria)
 • FDI koncentruje się na pracy w Klubie, a nie ogólnym kontekście zarządzania w sporcie
 • FDI zajmuje się rolą Dyrektora ds. sportowych, a nie przekazywaniem ogólnych informacji o roli osoby zarządzającej w sporcie
 • FDI opiera działania edukacyjne na autorskiej definicji oraz autorskim profilu roli specjalistycznej, unikając jakichkolwiek uogólnień
 • FDI zbudował program kursu na bazie własnego „Modelu Rozwoju Klubu”, uważając brak kompleksowego przedstawienia procesu rozwoju za duży błąd
 • FDI prezentuje konkretne rozwiązania (koncepcje, modele, mechanizmy, metodyka, planowanie, prowadzenie działań, kontrola), a nie stereotypowe definicje czy ogólne wskazówki
 • FDI traktuje tematykę kompleksowo (6 obszarów głównych, 57 grup tematycznych, 170 zagadnień szczegółowych), a nie w postaci impulsów
 • FDI dba o jednolitość programową w ramach „Tożsamości piłkarskiej FDI”, co stanowi całkowite odmienne podejście do tematu edukacji
 • FDI oferuje kurs specjalistyczny o dużej objętości czasowej (I stopień: 12 miesięcy, II stopień: 12 miesięcy)
 • FDI organizuje kurs specjalistyczny o charakterystyce stacjonarnej (12x zjazdów w roku: 2-3 dni, 27 dni, 54 bloki edukacyjne; dodatkowo webinary: 2 tematy miesięcznie, a także kompleksowe zadania projektowe)
 • FDI przewiduje indywidualną kontynuację rozwoju Specjalistów (Programy mentorskie, Doradztwo, Staże edukacyjne)
Program merytoryczny kursu

Program merytoryczny kurs składa się z następujących elementów:

 • 6 obszarów głównych
 • 57 grup tematycznych
 • 170 zagadnień szczegółowych
Piłkarska baza intelektualna
I. Indywidualna "Tożsamość piłkarska"
1. Koncepcja "Tożsamości piłkarskiej"
2. Struktura indywidualnej charakterystyki
3. Proces tworzenia własnej "Tożsamości piłkarskiej"
II. Dyrektor ds. sportowych
1. Europejskie interpretacje roli specjalistycznej
2. Definicja roli Dyrektora ds. sportowych według FDI
3. Profil stanowiska na bazie konceptu FDI
III. Długofalowy rozwój Klubu | Model Rozwoju Klubu
1. "Tożsamość Klubu"
2. Model Rozwoju Klubu
3. Warunki długofalowego rozwoju
IV. Świadomość piłkarska
1. Problemy piłki nożnej
2. Rozumienie piłki nożnej
3. Rozumienie gry
V. Autorska "Teoria taktyki"
1. Rola taktyki w piłce nożnej
2. Katalog definicji taktycznych
3. Zależności boiskowe i pozaboiskowe
Piłka nożna & Zarządzanie
I. Kryteria długofalowego rozwoju Klubu
1. Obszary rozwojowe
2. Kryteria uniwersalne oraz specyficzne
3. Sposoby weryfikacji
II. Profil Klubu
1. Obszary tożsamości
2. Warianty budowania Profilu Klubu
3. Treści profilowe oraz ich konsekwencje
III. Filozofia piłki nożnej
1. Płaszczyzny rozumienia piłki nożnej oraz gry
2. Teoria taktyki
3. Wizja gry
IV. Strategia Klubu
1. Cele strategiczne oraz metody realizacji
2. Projekty implementacyjne i etapy wdrożenia
3. Kryteria weryfikacyjne oraz mechanizmy kontrolne
V. Model Organizacji Departamentu Sportowego
1. Struktura organizacyjna
2. Definicje ról specjalistycznych oraz profile stanowisk
3. Procedury, procesy działania i dokumentacja
VI. Kompleksowy koncept piłkarski
1. Struktura konceptu
2. Gradacja koncepcyjna
3. Aspekty pochodne kompleksowego konceptu
VII. System piłkarski
1. Modele piłkarskie
2. Projekty implementacyjne
3. Połączenie merytoryczne modeli piłkarskich oraz projektów implementacyjnych
VIII. Model Gry
1. Definicje ośmiu obszarów strukturalnych
2. Autorski Model Gry
3. Generator indywidualnego Modelu Gry
IX. Model Metodyczny
1. Zakres metodyki pracy piłkarskiej
2. Pryncypia metodyczne w każdym obszarze
3. Autorski Model Metodyczny
X. Model Analityczny
1. Obszary strukturalne
2. "Koncept analizy kontekstowej"
3. Autorski Model Analityczny
XI. Model Scoutingowy
1. Rodzaje scoutingu piłkarskiego
2. Obszary strukturalne
3. Autorski Model Scoutingowy
XII. Model Budowy Kadry Zespołu
1. Kryteria merytoryczne
2. Projekty interdyscyplinarne
3. Proces budowy kadry zespołu
XIII. Model Komplementarnego Rozwoju Drużyn i Zawodników
1. System relacyjny w komplementarnym rozwoju
2. Definicje obszarów strukturalnych
3. Autorski Model Komplementarnego Rozwoju Drużyn i Zawodników
XIV. Model Zarządzania Departamentem Sportowym
1. Cele strategiczne, metody realizacji, struktura organizacyjna, procesy działania, planowanie
2. Sterowanie monodyscyplinarne oraz interdyscyplinarne, nadzorowanie działań
3. System ewaluacji pracy działów, optymalizacja procesów
XV. Model Zarządzania Specjalistami
1. Profile oraz Modele Pracy Specjalistów
2. System rozwoju oraz System ewaluacji pracy Specjalistów
3. System rekrutacji Specjalistów
XVI. Zarządzanie projektami implementacyjnymi
1. Planowanie i strukturyzacja
2. Kontrola realizacji oraz weryfikacja postępów
3. Narzędzia wspomagające
XVII. Ewaluacja rozwoju drużyn i zawodników
1. Kryteria ewaluacyjne (20 kryteriów) oraz płaszczyny ewaluacji
2. Płaszczyzna meczowa: 1 mecz oraz perspektywa średnio-/długofalowa
3. Weryfikacja rozwoju na pozostałych płaszczyznach
XVIII. Ewaluacja pracy Sztabu Trenerskiego
1. Kryteria ewaluacyjne (40 kryteriów) oraz płaszczyzny ewaluacji
2. Bieżąca analiza obszarów weryfikacyjnych
3. Profil Trenera, Model Pracy, Kryteria ewaluacyjne - zestawienie z faktycznym działaniem
XIX. Ewaluacja pracy Specjalistów (pozostałe role w Departamencie Sportowym)
1. Kryteria ewaluacyjne (do 40 kryteriów) oraz płaszczyzny ewaluacji
2. Bieżąca analiza obszarów weryfikacyjnych
3. Profil Specjalisty, Model Pracy, Kryteria ewaluacyjne - zestawienie z faktycznym działaniem
XX. Analiza z perspektywy Dyrektora ds. sportowych
1. Analiza gry zespołu, Analizy gry zawodników w kontekście zespołowym
2. Analiza danych: taktyczne, taktyczno-techniczne, motoryczne, psychologiczne
3. Tworzenie analitycznych współczynników wewnątrzklubowych (KPI)
XXI. Nowe technologie w rozwoju Klubu
1. Informatyczny system zarządzania Klubem
2. Rozwiązania analityczne oraz scoutingowe
3. Świadomy wybór produktów zewnętrznych
XXII. Model Unifikacji "Kompleksowego konceptu piłkarskiego" (Akademia)
1. Płaszczyzny unifikacyjne oraz metody przeprowadzenia standaryzacji
2. Model Ujednoliconego Sportowego Zarządzania Drużynami
3. Synergie w ramach unifikacji "Kompleksowego konceptu piłkarskiego"
XXIII. Model Wszechstronnej Integracji "Kompleksowego konceptu piłkarskiego"
1. Edukacja Specjalistów w departamentach pozasportowych
2. Połączenie merytoryczne Departamentu Sportowego z innymi obszarami Klubu
3. Partycypacja innych departamentów w rozwoju sportowym Klubu
XXIV. Infrastruktura piłkarska
1. Wybór ośrodka na zgrupowanie piłkarskie
2. Wyposażenie biur Departamengu Sportowego
3. Rozwój infrastruktury piłkarskiej na terenie własnego kompleksu treningowego
XXV. Praca w nowczesnym środowisku
1. Nowe technologie w bieżącym działaniu
2. Zalety cyfrowej organizacji pracy
3. Aplikacje wspierające
Finanse
I. Wprowadzenie teoretyczne
1. Terminologia finansowa
2. Podstawy rachunkowości (bilans)
3. Kluczowe dane oraz wskaźniki finansowe
II. Finansowanie Klubu
1. Źródła finansowania standardowego
2. Ograniczenia wynikające z finansowania standardowego
3. Model Wewnętrznego Pozyskiwania Funduszy
III. Budżet Klubu
1. Struktura budżetu
2. Analiza obszarów budżetowych
3. Praca z budżetem
IV. Controlling w Klubie piłkarskim
1. Controlling finansowy i zarządczy
2. Analiza sprawozdań finansowych
3. Interpretacja wskaźników finansowych
Komunikacja
I. Budowanie wiarygodności
1. Zasady komunikacji
2. Struktura przedstawianych treści
3. Spójność przekazu
II. Profesjonalna komunikacja
1. Dobre praktyki komunikacyjne
2. Poprawna polszczyzna
3. Wpływ komunikacji na inne działania
III. Komunikacja personalna (wewnętrzna)
1. Komunikacja osoby zarządzającej
2. Skuteczne prowadzenie rozmów
3. Przekazywanie decyzji
IV. Komunikacja personalna (zewnętrzna)
1. Reprezentowanie wartości Klubu
2. Dialog z podmiotami zewnętrznymi
3. Prowadzenie negocjacji
V. Komunikacja klubowa (zewnętrzna)
1. Polityka informacyjna
2. Komunikacja zewnętrzna oparta na "Tożsamości Klubu"
3. Konwersja właściwej komunikacji
VI. Praca z mediami
1. Media klubowe
2. Prasa, Internet
3. Telewizja
VII. Języki obce w pracy Dyrektora ds. sportowych
1. Język angielski
2. Język niemiecki
Psychologia
I. Psychologia sportu
1. Wprowadzenie do psychologii
2. Psychologia sportu w odniesieniu do specyfiki piłkarskiej
3. Wykorzystanie wiedzy psychologicznej w codziennej pracy
II. Zrozumienie siebie
1. Określenie swojego obrazu
2. Zdefiniowanie własnej roli
3. Rozumienie emocji
III. Praca nad sobą
1. Autorefleksja oraz informacja zwrotna
2. Budowanie motywacji
3. Tworzenie nawyków
IV. Trening umiejętności
1. Koncentracja jako kluczowy czynnik
2. Kontrola emocji
3. Zdrowa pewność siebie
V. Dbałość o siebie
1. Odczytywanie sygnałów płynących z własnej głowy
2. Zachowanie równowagi mentalnej
3. Zarządzanie swoim zdrowiem psychicznym
VI. Odporność mentalna
1. Radzenie sobie z presją i stresem
2. Działanie w sytuacjach kryzysowych
3. Trening mentalny
VII. Praca z ludźmi
1. Rozumienie sygnałów płynących z grupy lub od jednostek
2. Podporządkowanie różnych charakterów pod wyznaczone cele (integracja grupy)
3. Budowanie koncentracji na działaniu
VIII. Rola lidera
1. Zarządzanie grupą osób
2. Umiejętność wywierania wpływu na działania grupy lub jednostek
3. Pewność siebie w przełożeniu na zarządzanie grupą
Prawo & Licencjonowanie
I. Globalna struktura organizacyjna w piłce nożnej
1. Hierarchia federacji/związków piłkarskich
2. Struktura organizacyjna federacji/związków piłkarskich
3. Zadania federacji/związków piłkarskich
II. Aspekty prawne w zarządzaniu Klubem
1. Formy organizacyjno-prawne podmiotów piłkarskich w Europie
2. Strukturalne wymogi prawne
3. Prowadzenie dokumentacji
III. Klub jako pracodawca
1. Forma i treść kontraktów podpisywanych ze Specjalistami oraz Piłkarzami
2. Prawo w kontekście zmiany i rozwiązywania kontraktów
3. Ochrona przed konsekwencjami prawnymi
IV. Transfery zawodników
1. Przepisy transferowe
2. Proces transferowy od strony formalnej
3. Zawieranie kontraktów z innymi Klubami oraz Agentami piłkarskimi
V. Rodzaje ekwiwalentów za wyszkolenie zawodników
1. Ekwiwalent za wyszkolenie PZPN
2. Training compensation
3. Solidarity contribution
VI. Rozstrzyganie sporów
1. Organy w Europie uprawnione do rozstrzygania sporów
2. Możliwe ścieżki formalne
3. Praktyczne spojrzenie na spory ze Specjalistami, Piłkarzami, innymi Klubami oraz Agentami piłkarskimi
VII. Procesy licencyjne dla Klubów
1. Procesy licencyjne w Polsce
2. Procesy licencyjne w rozgrywkach europejskich pucharów
3. Certyfikacja akademii klubowych w Polsce
VIII. Ochrona prawna Dyrektora ds. sportowych
1. Analiza zapisów kontraktowych
2. Praktyczne zagrożenia w roli Dyrektora ds. sportowych
3. Zabezpieczenie prawne działań zawodowych
Terminy zajęć

W trakcie 12 miesięcy zaplanowaliśmy:

 • 27 dni zjazdów stacjonarnych
 • 54 bloki zajęć stacjonarnych (216 godzin)
 • 16 webinarów
 • minimum 12 zajęć w ramach kursu języka obcego (fakultatywnie)
zjazd stacjonarny (3 dni)
zjazd stacjonarny (2 dni)
dwa webinary
zjazd stacjonarny (2 dni)
dwa webinary
zjazd stacjonarny (2 dni)
dwa webinary
zjazd stacjonarny (3 dni)
dwa webinary
zjazd stacjonarny (2 dni)
dwa webinary
zjazd stacjonarny (2 dni)
jeden webinar
zjazd stacjonarny (3 dni)
dwa webinary
zjazd stacjonarny (2 dni)
jeden webinar
zjazd stacjonarny (2 dni)
jeden webinar
zjazd stacjonarny (2 dni)
jeden webinar
zjazd stacjonarny (2 dni)
Pryncypia metodyczne

Do realizacji programu w ramach autorskiego „Systemu edukacyjnego” potrzebne są również autorskie pryncypia metodyczne oraz autorski koncept nauczania.

Każdy proces edukacyjny dla Specjalistów inauguruje certyfikowany kurs. Football Development Institute buduje kursy specjalistyczne o szerokiej perspektywie czasowej, ponieważ zależy nam na pełnej i spokojnej realizacji programu. Pośpiech podczas przekazywania wiedzy czy nauki zawsze prowadzi do dużych ubytków merytorycznych, co jest dla FDI absolutnie nieakceptowalne.

Pryncypia metodyczne oraz metody edukacyjne

1. „Teoria praktyczna”

Pojęcie „Teoria praktyczna” zostało zdefiniowane wiele lat temu przez Marcina Gabora. Autor konceptu FDI używał tego terminu podczas każdych seminariów, warsztatów oraz innych swoich wystąpień publicznych, zwracając uwagę na ważne przesłanie. Praktyka bez teorii jest chaosem, dlatego kolejność przytaczanej zbitki słownej nie jest przypadkowa – teoria stanowi bazę do praktycznych poczynań. Należy wykazywać cierpliwość do teorii, ponieważ tylko jej przyswojenie pozwala pracować na wysokim poziomie. Teoria nie może być jednak oderwana od praktyki, dlatego musi otrzymać realne podstawy, a także podlegać weryfikacji w warunkach rzeczywistych.

„Teoria praktyczna” to szczegółowo wypracowana, ustrukturyzowana i sprawdzona wiedza, obejmująca wszystkie elementy „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz „Obszarów identyfikujących poziom piłki nożnej”. Stanowi ona podstawę intelektualną kursu.

 

2. System blokowy

Dzień zajęć stacjonarnych podzielony jest na dwa czterogodzinne bloki. Każdy blok może przybrać jednolitą konstrukcję lub składać się maksymalnie z dwóch metod edukacyjnych. Za stacjonarne metody edukacyjne uznajemy:

 • wykłady
 • ćwiczenia kontekstowe
 • nadzorowane zadania projektowe
 • prezentacje

 

3. Czas dla Wykładowcy

FDI gwarantuje przekazywanie ustrukturyzowanej wiedzy, z uwzględnieniem szczegółów merytorycznych, jednocześnie stymulując wypracowanie kompetencji pochodnych. Do skutecznej realizacji tej skomplikowanej misji należy stworzyć odpowiednie warunki metodyczne. Dlatego stawiamy na zasadę „Czas dla Wykładowcy” – w naszym Instytucie każdy Ekspert otrzymuje do dyspozycji przynajmniej jeden czterogodzinny blok w ciągu dnia kursu. Zajęcia z konkretną osobą nigdy nie trwają krócej, ale za to mogą trwać dłużej (dwa bloki – w sumie osiem godzin). W ten sposób Wykładowca ma przydzieloną wystarczającą przestrzeń czasową do realizacji swojej części merytorycznej. Przedstawiane pryncypia stanowią także narzędzie Football Development Institute, stawiające wysokie wymagania wobec Ekspertów. W przeciwieństwie do wielu innych wydarzeń w świecie piłki nożnej, FDI – poza wszystkimi innymi aspektami merytoryczno-rekrutacyjnymi względem Wykładowców – nie pozwala na przeprowadzenie godzinnej prezentacji. Powtarzanej w kółko od dziesięciu lat.

 

Zajęcia stacjonarne – podstawowe metody edukacyjne

wykłady

Zajęcia w formie wykładu bazują na treściach merytorycznych, przekazywanych przez Eksperta w ustrukturyzowanej formie – z wykorzystaniem pomocy multimedialnych. Wykładowa charakterystyka nie wyklucza zadawania pytań oraz bieżącej interakcji.

ćwiczenia kontekstowe

Bardzo ważna odmiana metodyczna, wykorzystywana przez Ekspertów prowadzących do stawiania Uczestnikom kursów różnorodnych zadań. Zadania – w zależności od zasad – mogą być rozwiązywane indywidualnie, parami lub w zespołach. Każde ćwiczenie musi zostać rozpoczęte i zakończone w tym samym bloku czasowym.

nadzorowane zadania projektowe

Forma nadzorowanych zadań projektowych jest integralną częścią kursów specjalistycznych II stopnia. Niezwykle ważna metoda edukacyjna, pozwalająca na utrwalenie „Teorii praktycznej”, umożliwiająca przyswojenie dodatkowych informacji oraz służąca do konwersji uzyskanej wiedzy w kompetencje pochodne. W ramach zadań Uczestnicy kursu – prowadzeni przez Ekspertów – pracują pojedynczo lub w grupach, wypracowując rozwiązania względem wymaganych zagadnień. Każde zadanie projektowe oparte jest o realny scenariusz – faktyczny lub możliwy do napotkania w codziennej pracy Specjalisty, odnoszący się do działań w Klubie. Kompleksowość wyzwania powoduje, że projekt nigdy nie jest zakończony podczas jednego zjazdu stacjonarnego. Zadanie projektowe może być wykonywane wyłącznie stacjonarnie lub w częściach opracowywane podczas kolejnych zjazdów. Projekt przygotowywany jest pisemnie.

prezentacje

Wszystkie zadania projektowe podlegają weryfikacji przez Ekspertów merytorycznych Football Development Institute. Jednak nie wszystkie projekty, ze względów czasowych, mogą zostać zaprezentowane pozostałym Uczestnikom kursu. FDI dokonuje wyboru określonej części wykonanych zadań – zarówno tych nadzorowanych, jak i nienadzorowanych, organizując prezentacje wyselekcjonowanych opracowań.

 

Metody uzupełniające

 • webinary
 • materiały drukowane
 • materiały filmowe
 • doradztwo
 • zadania projektowe

Nienadzorowane zadania projektowe stosowane są podczas I stopnia kursu specjalistycznego. Główna idea jest identyczna do „nadzorowanych zadań projektowych”. To znaczy, że każdy projekt bazuje na realnym scenariuszu – faktycznym lub możliwym do napotkania w codziennej pracy Specjalisty, odnoszącym się do działań w Klubie. Różnica polega na tym, że zadanie projektowe, jako metoda uzupełniająca, podlega całkowitemu wykonaniu w trybie zdalnym. Rezultaty – w formie przygotowanych pisemnie rozwiązań – zostają poddane analizie oraz weryfikacji, a dodatkowo część projektów jest prezentowana podczas zjazdu stacjonarnego. Zadania projektowe wspomagają utrwalanie „Teorii praktycznej” i wpływają na konwersję uzyskanej wiedzy w kompetencje pochodne, ucząc również samodzielności w działaniu.

 

Więcej informacji o pryncypiach metodycznych znajduje się na tej stronie.

Przebieg kursu specjalistycznego

Przed rozpoczęciem kursu specjalistycznego przewidzieliśmy dwa etapy:

 • Konsultacja wstępna | wyjaśniamy wszelkie aspekty związane z kursem
 • Proces rekrutacyjny | przesłanie aplikacji poprzez stronę internetową FDI | test kompetencyjny | rozmowa kwalifikacyjna

 

Kurs specjalistyczny

Zakończenie sukcesem procesu rekrutacyjnego oznacza dopuszczenie do udziału w kursie Football Development Institute. Od tego momentu należy dobrze zaplanować swój czas, ponieważ I stopień kursu specjalistycznego „Dyrektor ds. sportowych” trwa 12 miesięcy.

Kurs posiada charakter stacjonarny z uzupełnieniem w formie pracy zdalnej. Raz w miesiącu odbywają się zjazdy na terenie Warszawy, które trwają 2-3 dni. W ciągu roku zaplanowaliśmy 27 dni zajęć stacjonarnych (każdy podzielony na dwa czterogodzinne bloki), tworzące 54 bloki edukacyjne i sumujące się do 216 godzin pracy w naszej siedzibie edukacyjnej. Dodatkowo w każdym miesiącu uwzględniliśmy 1-2 webinary tematyczne, a do tego dochodzi praca nad zadaniami projektowymi, przygotowaniem do testów wiedzowych/kompetencyjnych, redagowaniem pracy końcowej, a także konsultacje doradcze. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy także kurs języka angielskiego lub niemieckiego z akcentem na rolę Dyrektora ds. sportowych.

Edukacja, podczas kursu organizowanego przez FDI, bazuje na sześciu grupach metodycznych:

 • przekazywanie wiedzy | „Teoria praktyczna”
 • utrwalanie zdobytej wiedzy
 • wypracowywanie indywidualnych przekonań oraz struktur merytorycznych
 • konwersja uzyskanej wiedzy w kompetencje pochodne
 • implementowanie wiedzy i komptencji pochodnych
 • weryfikowanie wiedzy oraz kompetencji pochodnych

Do pozytywnego zakończenia kursu, w postaci otrzymania certyfikatu, potrzebne jest zaliczenie wszystkich elementów składowych w podpunkcie „weryfikowanie wiedzy oraz kompetencji pochodnych”: ćwiczenia kontekstowe, zadania projektowe, testy wiedzowe, testy kompetencji, praca końcowa, obrona pracy końcowej, egzamin końcowy.

Cele kursu specjalistycznego realizowane są na podstawie poniższych metod edukacyjnych:

 • wykłady
 • webinary
 • materiały drukowane
 • materiały filmowe
 • ćwiczenia kontekstowe
 • zadania projektowe
 • prezentacje
 • doradztwo

 

Staże edukacyjne

Po każdym kursie gremium Zespołu stałego Football Development Institute wybiera dwóch najlepszych Absolwentów, którzy otrzymają propozycję wyjazdu na staż do jednego z europejskich Klubów. Staż jest, oczywiście, precyzyjnie dobrany do reprezentowanej roli specjalistycznej. FDI wyznacza Uczestnikowi stażu zadania do realizacji – po powrocie następuje prezentacja online, podczas której Absolwent omawia zrealizowane cele.

Znalezienie się we wspomnianym gronie oznacza także przyznanie statusu „FDI Prospect”, uprawniającego do udziału w kolejnych Stażach edukacyjnych oraz Programach mentorskich.

Wykładowcy

Zasada „jednolitości programowej” implikuje prowadzenie większości zajęć przez członków Zespołu stałego Football Development Institute. Jednocześnie funkcjonuje przemyślany proces doboru ekspertów zewnętrznych, podobnie jak szczegółowy system współpracy.

Poniższa lista będzie sukcesywnie uzupełniana.

Marcin Gabor
autor koncepcji FDI, programów edukacyjnych i rozwojowych, szerokie spektrum specjalizacji
Rafał Malinowski
psychologia sportu, trening mentalny
Konrad Czapeczka
psychologia sportu, trening mentalny
Dariusz Laszczyk
prawo sportowe, aspekty formalne
Mikołaj Zych
analiza taktyczna, oprogramowanie analityczne, nowoczesne metody pracy
David Wood
język angielski w piłce nożnej
Certyfikacja

Wprawdzie stoimy na stanowisku, że wiedza, kompetencje, umiejętności oraz doświadczenie są zdecydowanie ważniejsze niż najbardziej prestiżowy dokument, jednak postanowiliśmy wprowadzić „System certyfikacyjny”. W ten sposób potwierdzamy uczestnictwo w „Systemie edukacyjnym”, wystawiamy ocenę merytoryczną, promujemy osoby wyróżnione certyfikatem, umożliwiamy kojarzenie certyfikowanych Specjalistów z certyfikowanymi Klubami.

Każdy ze Specjalistów, po otrzymaniu dyplomu FDI, będzie miał dostęp do swojego profilu w wewnętrznym systemie informatycznym Football Development Institute. W specjalnej zakładce pojawią się informacje na temat przebiegu współpracy oraz wszystkie certyfikaty. Dodatkowo dokumenty poświadczające zostaną przekazane w formie papierowej.

Certyfikat potwierdza historię edukacji, rozwoju oraz merytoryczną ocenę ze strony Instytutu, natomiast FDI zawsze podkreśla: wiedza jest ważniejsza niż jakikolwiek dokument.

Absolwenci kursu „Dyrektor ds. sportowych” uzyskają certyfikat „Bronze”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat „Systemu certyfikacyjnego”.

Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacyjny składa się z trzech etapów:

 • Aplikowanie
 • Test kompetencyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna

 

UWAGA: Aplikowanie musi zostać poprzedzone zgłoszeniem do biura Football Development Institute wybranej ścieżki edukacyjnej. Wyjątek stanowią osoby, które nie posiadają jakiejkolwiek historii zawodowej w jednej z piętnastu ról specjalistycznych, uwzględnianych przez FDI. Mowa o byłych lub obecnych piłkarzach zawodowych, a także pretendentach do wejścia w świat profesjonalnej piłki nożnej („Bez doświadczenia”). Wymienieni kandydaci mogą skonkretyzować ścieżki edukacyjne najpóźniej przed zakończeniem pierwszego kursu specjalistycznego z ich udziałem.

 

Aplikowanie na kurs „Dyrektor ds. sportowych” odbywa się według przedstawionego klucza:

 • ścieżka aplikacyjna adekwatna do ścieżki edukacyjnej głównej
 • ścieżka aplikacyjna adekwatna do ścieżki edukacyjnej alternatywnej
 • ścieżka aplikacyjna „Piłkarz zawodowy” (w przypadku braku innych piłkarskich doświadczeń zawodowych)
 • ścieżka aplikacyjna „Bez doświadczenia” (w przypadku braku jakichkolwiek piłkarskich doświadczeń zawodowych)

 

Poniżej znajdują się wszystkie ścieżki aplikacyjne, uwzględniane w przypadku kursu specjalistycznego „Dyrektor ds. sportowych”. Przy każdej ze ścieżek przekazujemy precyzyjne informacje na temat wymogów formalnych, potrzebnej dokumentacji oraz struktury aplikacyjnej. Wystarczy zapoznać się z wybraną (jedną) ścieżką aplikacyjną.

Dyrektor ds. sportowych
 • CV

  • dokument w języku polskim
  • pełne przedstawienie swojej osoby
 • świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów

  • skan dokumentu ostatnio ukończonej placówki edukacyjnej (poza piłką nożną) – minimum świadectwo maturalne
 • dokument potwierdzający zatrudnienie w roli Dyrektora ds. sportowych

  • zatrudnienie aktualne lub dotyczące pracy w przeszłości
  • pisemne poświadczenie (wraz ze stemplem) pracy w konkretnym miejscu
 • informacje na temat pracy w roli Dyrektora ds. sportowych

  Struktura dokumentu:

  • pracodawcy
  • zajmowane miejsce w strukturze podmiotu piłkarskiego
  • obszary działania (ogólnie)
  • konkretne zadania (szczegółowo)
  • decyzyjność
  • prowadzone projekty
  • podsumowanie | wnioski
 • list motywacyjny

  • dlaczego chcę wziąć udział w tym konkretnym kursie?
  • co przemawia za mną w trakcie procesu rekrutacyjnego?
  • jakie wartości wniosę jako Uczestnik kursu?
 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia bezzwrotnej opłaty wstępnej w wysokości 250 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu Uczestnika kursu, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby zainteresowanej, nazwa kursu, „Opłata wstępna”
Członek zarządu
 • CV

  • dokument w języku polskim
  • pełne przedstawienie swojej osoby
 • świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów

  • skan dokumentu ostatnio ukończonej placówki edukacyjnej (poza piłką nożną) – minimum świadectwo maturalne
 • dokument potwierdzający zatrudnienie jako Członka zarządu

  • zatrudnienie aktualne lub dotyczące pracy w przeszłości
  • pisemne poświadczenie (wraz ze stemplem) pracy w konkretnym miejscu
 • informacje na temat pracy w roli Członka zarządu

  Struktura dokumentu:

  • pracodawcy
  • stanowisko/rola
  • zajmowane miejsce w strukturze podmiotu piłkarskiego
  • obszary działania (ogólnie)
  • konkretne zadania (szczegółowo)
  • decyzyjność
  • prowadzone projekty
  • podsumowanie | wnioski
 • list motywacyjny

  • dlaczego chcę wziąć udział w tym konkretnym kursie?
  • co przemawia za mną w trakcie procesu rekrutacyjnego?
  • jakie wartości wniosę jako Uczestnik kursu?
 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia bezzwrotnej opłaty wstępnej w wysokości 250 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu Uczestnika kursu, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby zainteresowanej, nazwa kursu, „Opłata wstępna”
Dyrektor Akademii | Koordynator ds. szkolenia młodzieży
 • CV

  • dokument w języku polskim
  • pełne przedstawienie swojej osoby
 • świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów

  • skan dokumentu ostatnio ukończonej placówki edukacyjnej (poza piłką nożną) – minimum świadectwo maturalne
 • dokument potwierdzający zatrudnienie jako Dyrektora Akademii | Koordynatora ds. szkolenia młodzieży

  • zatrudnienie aktualne lub dotyczące pracy w przeszłości
  • pisemne poświadczenie (wraz ze stemplem) pracy w konkretnym miejscu
 • informacje na temat pracy w roli Dyrektora Akademii | Koordynatora ds. szkolenia młodzieży

  Struktura dokumentu:

  • pracodawcy
  • zajmowane miejsce w strukturze podmiotu piłkarskiego
  • obszary działania (ogólnie)
  • konkretne zadania (szczegółowo)
  • decyzyjność
  • prowadzone projekty
  • podsumowanie | wnioski
 • list motywacyjny

  • dlaczego chcę wziąć udział w tym konkretnym kursie?
  • co przemawia za mną w trakcie procesu rekrutacyjnego?
  • jakie wartości wniosę jako Uczestnik kursu?
 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia bezzwrotnej opłaty wstępnej w wysokości 250 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu Uczestnika kursu, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby zainteresowanej, nazwa kursu, „Opłata wstępna”
Trener
 • CV

  • dokument w języku polskim
  • pełne przedstawienie swojej osoby
 • świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów

  • skan dokumentu ostatnio ukończonej placówki edukacyjnej (poza piłką nożną) – minimum świadectwo maturalne
 • licencja trenerska

  • skan najwyższej licencji trenerskiej
 • dokument potwierdzający zatrudnienie w roli Trenera

  • zatrudnienie aktualne lub dotyczące pracy w przeszłości
  • pisemne poświadczenie (wraz ze stemplem) pracy w konkretnym miejscu
 • informacje na temat pracy w roli Trenera

  Struktura dokumentu:

  • pracodawcy
  • obszary działania (ogólnie)
  • konkretne zadania (szczegółowo)
  • decyzyjność
  • obserwacje dotyczące funkcjonowania Klubu i jego zarządzania
  • Dyrektor ds. sportowych w Klubie – zaobserwowany zakres obowiązków
  • wnioski z perspektywy Trenera
  • podsumowanie
 • list motywacyjny

  • dlaczego chcę wziąć udział w tym konkretnym kursie?
  • co przemawia za mną w trakcie procesu rekrutacyjnego?
  • jakie wartości wniosę jako Uczestnik kursu?
 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia bezzwrotnej opłaty wstępnej w wysokości 250 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu Uczestnika kursu, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby zainteresowanej, nazwa kursu, „Opłata wstępna”
Analityk
 • CV

  • dokument w języku polskim
  • pełne przedstawienie swojej osoby
 • świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów

  • skan dokumentu ostatnio ukończonej placówki edukacyjnej (poza piłką nożną) – minimum świadectwo maturalne
 • dokument potwierdzający zatrudnienie w roli Analityka

  • zatrudnienie aktualne lub dotyczące pracy w przeszłości
  • pisemne poświadczenie (wraz ze stemplem) pracy w konkretnym miejscu
 • informacje na temat pracy w roli Analityka

  Struktura dokumentu:

  • pracodawcy
  • obszary działania (ogólnie)
  • konkretne zadania (szczegółowo)
  • decyzyjność
  • obserwacje dotyczące funkcjonowania Klubu i jego zarządzania
  • Dyrektor ds. sportowych w Klubie – zaobserwowany zakres obowiązków
  • wnioski z perspektywy Analityka
  • podsumowanie
 • list motywacyjny

  • dlaczego chcę wziąć udział w tym konkretnym kursie?
  • co przemawia za mną w trakcie procesu rekrutacyjnego?
  • jakie wartości wniosę jako Uczestnik kursu?
 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia bezzwrotnej opłaty wstępnej w wysokości 250 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu Uczestnika kursu, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby zainteresowanej, nazwa kursu, „Opłata wstępna”
Scout
 • CV

  • dokument w języku polskim
  • pełne przedstawienie swojej osoby
 • świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów

  • skan dokumentu ostatnio ukończonej placówki edukacyjnej (poza piłką nożną) – minimum świadectwo maturalne
 • dokument potwierdzający zatrudnienie w roli Scouta

  • zatrudnienie aktualne lub dotyczące pracy w przeszłości
  • pisemne poświadczenie (wraz ze stemplem) pracy w konkretnym miejscu
 • informacje na temat pracy w roli Scouta

  Struktura dokumentu:

  • pracodawcy
  • obszary działania (ogólnie)
  • konkretne zadania (szczegółowo)
  • decyzyjność
  • obserwacje dotyczące funkcjonowania Klubu i jego zarządzania
  • Dyrektor ds. sportowych w Klubie – zaobserwowany zakres obowiązków
  • wnioski z perspektywy Scouta
  • podsumowanie
 • list motywacyjny

  • dlaczego chcę wziąć udział w tym konkretnym kursie?
  • co przemawia za mną w trakcie procesu rekrutacyjnego?
  • jakie wartości wniosę jako Uczestnik kursu?
 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia bezzwrotnej opłaty wstępnej w wysokości 250 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu Uczestnika kursu, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby zainteresowanej, nazwa kursu, „Opłata wstępna”
Piłkarz zawodowy
 • CV

  • dokument w języku polskim
  • pełne przedstawienie swojej osoby
 • świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów

  • skan dokumentu ostatnio ukończonej placówki edukacyjnej (poza piłką nożną) – minimum świadectwo maturalne
 • informacje na temat pracy w roli Piłkarza zawodowego

  Struktura dokumentu:

  • pracodawcy
  • doświadczenia w ramach różnych obszarów Klubu (ogólnie)
  • obserwacje dotyczące funkcjonowania Klubu i jego zarządzania
  • Dyrektor ds. sportowych w Klubie – zaobserwowany zakres obowiązków
  • wnioski z perspektywy Piłkarza
  • podsumowanie
 • list motywacyjny

  • dlaczego chcę wziąć udział w tym konkretnym kursie?
  • co przemawia za mną w trakcie procesu rekrutacyjnego?
  • jakie wartości wniosę jako Uczestnik kursu?
 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia bezzwrotnej opłaty wstępnej w wysokości 250 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu Uczestnika kursu, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby zainteresowanej, nazwa kursu, „Opłata wstępna”
Agent piłkarski
 • CV

  • dokument w języku polskim
  • pełne przedstawienie swojej osoby
 • świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów

  • skan dokumentu ostatnio ukończonej placówki edukacyjnej (poza piłką nożną) – minimum świadectwo maturalne
 • dokument potwierdzający prowadzenie agencji lub zatrudnienie w roli Agenta piłkarskiego

  • aktualne lub dotyczące pracy w przeszłości
  • pisemne poświadczenie (wraz ze stemplem) pracy w konkretnym miejscu
 • informacje na temat pracy w roli Agenta piłkarskiego

  Struktura dokumentu:

  • współpraca z Klubami zawodowymi – lista
  • obszary działania w roli Agenta piłkarskiego (ogólnie)
  • konkretne zadania (szczegółowo)
  • obserwacje dotyczące funkcjonowania Klubu i jego zarządzania
  • Dyrektor ds. sportowych w Klubie – zaobserwowany zakres obowiązków
  • wnioski z perspektywy Agenta piłkarskiego
  • podsumowanie
 • list motywacyjny

  • dlaczego chcę wziąć udział w tym konkretnym kursie?
  • co przemawia za mną w trakcie procesu rekrutacyjnego?
  • jakie wartości wniosę jako Uczestnik kursu?
 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia bezzwrotnej opłaty wstępnej w wysokości 250 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu Uczestnika kursu, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby zainteresowanej, nazwa kursu, „Opłata wstępna”
Bez doświadczenia
 • CV

  • dokument w języku polskim
  • pełne przedstawienie swojej osoby
 • świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów

  • skan dokumentu ostatnio ukończonej placówki edukacyjnej (poza piłką nożną) – minimum świadectwo maturalne
 • dokument poświadczający odbycie praktyk w świecie piłki nożnej

  • jeśli praktyki zostały odbyte
  • uwzględniamy praktyki lub staż

   

  Struktura dokumentu:

  • pracodawcy
  • stanowisko/rola
  • obszary działania (ogólnie)
  • konkretne zadania (szczegółowo)
  • prowadzone projekty
  • obserwacje dotyczące funkcjonowania Klubu i jego zarządzania
  • Dyrektor ds. sportowych w Klubie – zaobserwowany zakres obowiązków
  • wnioski z perspektywy Praktykanta/Stażysty
  • podsumowanie
 • list motywacyjny

  • dlaczego chcę wziąć udział w tym konkretnym kursie?
  • co przemawia za mną w trakcie procesu rekrutacyjnego?
  • jakie wartości wniosę jako Uczestnik kursu?
 • potwierdzenie przelewu na poczet opłaty wstępnej

  Aplikowanie wiąże się z koniecznością wniesienia bezzwrotnej opłaty wstępnej w wysokości 250 złotych. Kwota pokrywa koszty analizy nadesłanej aplikacji. W przypadku otrzymania statusu Uczestnika kursu, opłata operacyjna stanowi integralną część całkowitego kosztu.

  Kwotę należy przelać na konto Football Development Institute według następujących danych:

  • Numer rachunku bankowego: 22 1870 1045 2078 1070 2196 0001
  • Odbiorca przelewu: Football Development Institute Spółka z o. o.
  • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko osoby zainteresowanej, nazwa kursu, „Opłata wstępna”
Koszt udziału w kursie specjalistycznym

 

 

Kurs specjalistyczny „Dyrektor ds. sportowych”

 • koszt udziału: 15.900 PLN

 

 

 

Świadczenia w cenie:

 • proces rekrutacyjny
 • udział w rocznym kursie (zajęcia stacjonarne, webinary)
 • materiały drukowane
 • materiały filmowe
 • weryfikacja zadań projektowych
 • doradztwo
 • dostęp do wewnętrznego systemu informatycznego (własne konto)

 

System rabatowy:

 • najlepszy Kandydat w procesie rekrutacyjnym: 10% zniżki
 • jeśli Specjalista jest desygnowany do udziału w kursie przez Klub: 5% zniżki

UWAGA: Rabaty łączą się.

Lektorat języka obcego (fakultatywnie)

 • pakiet klasyczny: 5 Uczestników | 3.900 PLN; 10 Uczestników | 2.900 PLN; 15 Uczestników | 2.500 PLN; 20 Uczestników | 2.200 PLN
 • każda dodatkowa lekcja indywidualna: 190 PLN

 

Założenia:

 • język angielski (native speaker) lub niemiecki
 • program lektoratu dopasowany do specyfiki pracy Dyrektora ds. sportowych
 • formuła online
 • miesięcznie dwa webinary grupowe oraz jedna lekcja indywidualna
 • możliwość dodatkowego zamówienia dowolnej liczby lekcji indywidualnych

Ośrodek edukacyjny

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się na obiektach ADN Centrum Konferencyjne:

ul. Grzybowska 56

00-844 Warszawa