Football Development Institute
Rozwój Klubów

Pryncypia metodyczne

Podnoszenie poziomu piłki nożnej na bazie „Tożsamości piłkarskiej FDI” wymaga stosowania „Komplementarnego planu”, który przedstawiamy w ramach naszej „Wizji”.

Wspomniany schemat składa się z czterech elementów, a jednym z nich jest Rozwój Klubów. Do realizacji programu w ramach autorskiego „Systemu rozwoju Klubów” potrzebne są również autorskie metody przekazu oraz oddziaływania. Z tego tytułu zdefiniowaliśmy pryncypia metodyczne, dopasowując jednocześnie starannie środki metodyczne do każdego z filarów rozwoju.

Doradztwo

Pryncypia metodyczne | Środki metodyczne


 • „Teoria praktyczna”

  Pojęcie „Teoria praktyczna” zostało zdefiniowane wiele lat temu przez Marcina Gabora. Autor konceptu FDI używał tego terminu podczas każdych seminariów, warsztatów, konferencji oraz innych swoich wystąpień publicznych, zwracając uwagę na ważne przesłanie. Praktyka bez teorii jest chaosem, dlatego kolejność przytaczanej zbitki słownej nie jest przypadkowa – teoria stanowi bazę do praktycznych poczynań. Należy wykazywać cierpliwość do teorii, ponieważ tylko jej przyswojenie pozwala pracować na wysokim poziomie. Teoria nie może być jednak oderwana od praktyki, dlatego musi otrzymać realne podstawy, a także podlegać weryfikacji w warunkach rzeczywistych.

  „Teoria praktyczna” to szczegółowo wypracowana, ustrukturyzowana i sprawdzona wiedza, obejmująca wszystkie elementy „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz „Obszarów identyfikujących poziom piłki nożnej”.

 • Konsultacje

  Konsultacje posiadają duży potencjał w zakresie lepszego przyswajania przekazywanych przez FDI treści, uzyskiwania szczegółowej interpretacji merytorycznej, wyjaśniania wątpliwości, weryfikowania własnego sposobu myślenia. Interakcja w formie rozmowy lub korespondencji – stosując szerszą perspektywę – buduje podłoże do zmiany świadomości piłkarskiej i dogłębnego rozumienia piłki nożnej, pomaga czerpać fachową wiedzę w różnych obszarach, jak również prowadzi do stałego i świadomego towarzyszenia procesowi rozwoju Klubu.

 • Warsztaty

  Forma warsztatowa przewidziana jest tylko stacjonarnie – w siedzibie Klubu. FDI stosuje metodykę zadaniową, ukierunkowaną na konkretne zagadnienie. Po wykonaniu każdego z zadań uczestnicy przedstawiają efekty pracy, które podsumowuje analiza merytoryczna ze strony Instytutu.

 • Prezentacje

  FDI przeprowadza prezentacje w siedzibie Klubu lub w wyjątkowych przypadkach poprzez komunikację internetową (tryb zdalny). Wydarzenie przyjmuje charakter jednostronny, polegający na przedstawieniu przez Football Development Institute różnego rodzaju treści merytorycznych: analiz, strategii, koncepcji, modeli, planów, projektów, rozwiązań, podsumowań czy wniosków. Prezentacja multimedialna wyznacza scenariusz wystapienia.

 • Szkolenia

  Wszystkie szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym, a zatem w siedzibie Klubu. Każde wydarzenie edukacyjne obejmuje bardzo konkretną tematykę. Szkolenie prowadzone jest według struktury oraz treści prezentacji multimedialnej, jednak największą część zajmuje wykład edukacyjny eksperta. Formuła spotkania może zawierać także ćwiczenia kontekstowe oraz interakcję prowadzącego z uczestnikami.

 • Analiza dokumentacji klubowej (fakultatywnie)

  Weryfikacja przedłożonej dokumentacji klubowej stanowi niezwykle istotne narzędzie w celu zbadania status quo. FDI znajduje w dokumentach dodatkowe informacje, wspomagające dogłębne zrozumienie aktualnego stanu i problemów Klubu. Wnioski płynące z lektury wpływają na sformułowanie fachowej oceny, pomagając też w planowaniu procesu rozwoju podmiotu piłkarskiego.

 • Przygotowanie dokumentacji (fakultatywnie)

  Football Development Institute przygotowuje wiele dokumentów, postrzegając formę pisemną jako przejaw profesjonalizmu, dbałości o każdy szczegół, jak również strukturalnego działania. Dokumentacja jest trwałym śladem pracy nad oceną stanu oraz rozwojem Klubu. Dokumenty o treści merytorycznej, przygotowane przez FDI, stanowią punkt odniesienia dla przedstawicieli podmiotu piłkarskiego oraz samego Instytutu. Osoby reprezentujące Klub, bezpośrednio zaangażowane we współpracę, otrzymują precyzyjną diagnozę obecnego poziomu funkcjonowania organizacji piłkarskiej, zapoznają się z planami rozwoju i poszczególnymi założeniami, studiują informacje na temat realizacji projektów i postępów w danych obszarach, jak również archiwizują „bazę wiedzy”. Dokumentacja pozwala jednocześnie FDI w trybie ciągłym odnosić się do poczynionych wniosków, opierać każdą interakcję z Klubem na faktach, skrupulatnie implementować wypracowaną koncepcję, analizować przebieg działań i reasumować realizowany projekt rozwojowy lub kompleksowy program transformacji.

Audyt merytoryczny

Pryncypia metodyczne | Środki metodyczne


 • „Teoria praktyczna”

 • Analiza dokumentacji klubowej

 • Analiza fundamentu merytorycznego

  Football Development Institute koncentruje się na dogłębnej weryfikacji licznych elementów, wywierających wpływ na bieżący poziom funkcjonowania Klubu, pionu sportowego, innego wskazanego pionu lub konkretnych zagadnień szczegółowych, a także warunkujących działania rozwojowe oraz potencjał długofalowego postępu. Prowadzona przez FDI w różnych segmentach merytorycznych weryfikacja uwzględnia analizę wartości, definicji, koncepcji, modeli, mechanizmów, zależności, projektów, rozwiązań, planów, metodyki, jak również kontroli. Ocena fundamentu merytorycznego generuje detaliczną wiedzę w odniesieniu do aktualnego stanu sprawdzanego obszaru. W połączeniu z „Analizą dokumentacji klubowej” powstaje pełny źródłowy kontekst.

 • Analiza pracy

  FDI dokonuje fachowej analizy pracy poszczególnych Specjalistów, komórek pionu sportowego, innego wybranego pionu lub kilku działów Klubu. Weryfikacja merytoryczna przebiegu i poziomu pracy jest istotnym elementem, współdeterminującym postawienie diagnozy na temat obecnego funkcjonowania całego podmiotu piłkarskiego, jednego z „Obszarów rozwoju Klubu” albo stosownego zagadnienia szczegółowego. Skuteczność transformacji Klubu jest w dużej mierze uzależniona od sposobu wcielania w życie koncepcji rozwojowej, jakości wykonywania poszczególnych komponentów zdefiniowanego planu oraz żelaznej konsekwencji operacyjnej. W tym kontekście duża rola przypada osobom zatrudnionym w podmiocie piłkarskim, komórkom pionu sportowego i różnym działom Klubu. Analiza pracy pozwala zgromadzić szerokie spektrum informacji oraz wychwycić przyczyny ewentualnie niezadowalających efektów.

 • Przygotowanie dokumentacji

 • Prezentacje

Projekty rozwojowe

Pryncypia metodyczne | Środki metodyczne


 • „Teoria praktyczna”

 • Konsultacje

 • Analiza dokumentacji klubowej (fakultatywnie)

 • Analiza fundamentu merytorycznego

 • Analiza pracy

 • Przygotowanie dokumentacji

 • Prezentacje

 • Szkolenia

 • Warsztaty

 • Informacje zwrotne (fakultatywnie)

  Informacja zwrotna stanowi kontynuację „Analizy pracy” – przekazywana jest pojedynczym Specjalistom, komórkom pionu sportowego, innemu wskazanemu pionowi czy kilku działom Klubu, których działania zostały poddane merytorycznej weryfikacji. Podsumowania, oceny, wnioski, wskazówki korygujące ze strony FDI. Wszystkie te składowe mają spełniać cel edukacyjny, spowodować optymalizację wszystkich poczynań i doprowadzić do wyeliminowania problemów z praktyczną implementacją planu rozwoju.

 • Weryfikacja postępów (fakultatywnie)

  Football Development Institute definiuje szereg kryteriów oraz tworzy mechanizmy kontrolne, służące do weryfikacji postępów w zakresie realizowanych kompleksów rozwojowych, a także pojedynczych „Projektów rozwojowych”. Regularne badanie efektów prowadzonych działań pozwala określić stopień oraz tempo rozwoju, rozpoznać pozytywne i negatywne aspekty, wskazując równocześnie na przyczyny aktualnego statusu.

 • Aktywne przejęcie działań (fakultatywnie)

  Zastosowanie tego rozwiązania pojawia się w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, w przypadku zaplanowanego koncepcyjnie tymczasowego przejęcia szczegółowych działań przez Football Development Institute. Po drugie, przy problemach pracowników Klubu z praktyczną realizacją wyznaczonych założeń i zadań. W obu konstelacjach eksperci FDI przejmują – na określony czas – rolę konkretnej osoby funkcyjnej lub zadaniowej. Wspomagany Specjalista czyni obserwacje, korzysta z konsultacji, poszerza wiedzę, nabywa praktycznych kompetencji, dzięki czemu przechodzi dodatkowy proces edukacyjny.

"Kompleksowy rozwój Klubu"

Pryncypia metodyczne | Środki metodyczne


 • „Teoria praktyczna”

 • Konsultacje

 • Analiza dokumentacji klubowej

 • Analiza fundamentu merytorycznego

 • Analiza pracy

 • Przygotowanie dokumentacji

 • Prezentacje

 • Szkolenia

 • Warsztaty

 • Weryfikacja postępów

 • Informacje zwrotne

 • Aktywne przejęcie działań