Football Development Institute
Edukacja

Pryncypia metodyczne

Podnoszenie poziomu piłki nożnej na bazie „Tożsamości piłkarskiej FDI” wymaga stosowania „Komplementarnego planu”, który przedstawiamy w ramach naszej „Wizji”.

Wspomniany schemat składa się z czterech elementów, a jednym z nich jest Edukacja Specjalistów. Do realizacji programu w ramach autorskiego „Systemu edukacyjnego” potrzebne są również autorskie pryncypia metodyczne oraz autorski koncept nauczania.

Cele metodyczne

 • definiowanie indywidualnego planu edukacji

 • przekazywanie wiedzy – „Teoria praktyczna”

  Pojęcie „Teoria praktyczna” zostało zdefiniowane wiele lat temu przez Marcina Gabora. Autor konceptu FDI używał tego terminu podczas każdych seminariów, warsztatów oraz innych swoich wystąpień publicznych, zwracając uwagę na ważne przesłanie. Praktyka bez teorii jest chaosem, dlatego kolejność przytaczanej zbitki słownej nie jest przypadkowa – teoria stanowi bazę do praktycznych poczynań. Należy wykazywać cierpliwość do teorii, ponieważ tylko jej przyswojenie pozwala pracować na wysokim poziomie. Teoria nie może być jednak oderwana od praktyki, dlatego musi otrzymać realne podstawy, a także podlegać weryfikacji w warunkach rzeczywistych.

  „Teoria praktyczna” to szczegółowo wypracowana, ustrukturyzowana i sprawdzona wiedza, obejmująca wszystkie elementy „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz „Obszarów identyfikujących poziom piłki nożnej”.

   

 • utrwalanie zdobytej wiedzy

 • wypracowywanie indywidualnych przekonań oraz struktur merytorycznych

 • konwersja uzyskanej wiedzy w kompetencje pochodne

 • implementowanie wiedzy oraz kompetencji pochodnych

 • weryfikowanie wiedzy i kompetencji pochodnych

Koncept metodyczny | EDUKACJA KOMPLEKSOWA

Certyfikowany kurs specjalistyczny

Każdy proces edukacyjny dla Specjalistów inauguruje certyfikowany kurs. Football Development Institute buduje kursy specjalistyczne o szerokiej perspektywie czasowej, ponieważ zależy nam na pełnej i spokojnej realizacji programu. Pośpiech podczas przekazywania wiedzy czy nauki zawsze prowadzi do dużych ubytków merytorycznych, co jest dla FDI absolutnie nieakceptowalne.

Poniżej przedstawiamy pryncypia metodyczne oraz edukacyjne środki metodyczne.

System blokowy

Dzień zajęć stacjonarnych podzielony jest na dwa czterogodzinne bloki. Każdy blok może przybrać jednolitą konstrukcję lub składać się maksymalnie z dwóch środków edukacyjnych. Za stacjonarne edukacyjne środki metodyczne uznajemy:


 • wykłady

 • ćwiczenia kontekstowe

 • nadzorowane zadania projektowe

 • prezentacje

Czas dla Wykładowcy

FDI gwarantuje przekazywanie ustrukturyzowanej wiedzy, z uwzględnieniem szczegółów merytorycznych, jednocześnie stymulując wypracowanie kompetencji pochodnych. Do skutecznej realizacji tej skomplikowanej misji należy stworzyć odpowiednie warunki metodyczne. Dlatego stawiamy na zasadę „Czas dla Wykładowcy” – w naszym Instytucie każdy Ekspert otrzymuje do dyspozycji przynajmniej jeden czterogodzinny blok w ciągu dnia kursu. Zajęcia z konkretną osobą nigdy nie trwają krócej, ale za to mogą trwać dłużej (dwa bloki – w sumie osiem godzin). W ten sposób Wykładowca ma przydzieloną wystarczającą przestrzeń czasową do realizacji swojej części merytorycznej. Przedstawiane pryncypia stanowią także narzędzie Football Development Institute, stawiające wysokie wymagania wobec Ekspertów. W przeciwieństwie do wielu innych wydarzeń w świecie piłki nożnej, FDI – poza wszystkimi innymi aspektami merytoryczno-rekrutacyjnymi względem Wykładowców – nie pozwala na przeprowadzenie godzinnej prezentacji. Powtarzanej w kółko od dziesięciu lat.

Zajęcia stacjonarne | podstawowe edukacyjne środki metodyczne

Istotna uwaga: kursy specjalistyczne Football Development Institute posiadają charakter stacjonarny. A zatem, centralna rola przypada wydarzeniom odbywającym się w naszym Ośrodku edukacyjnym.


 • wykłady

  Zajęcia w formie wykładu bazują na treściach merytorycznych, przekazywanych przez Eksperta w ustrukturyzowanej formie – z wykorzystaniem pomocy multimedialnych. Wykładowa charakterystyka nie wyklucza zadawania pytań oraz bieżącej interakcji.

 • ćwiczenia kontekstowe

  Bardzo ważna odmiana metodyczna, wykorzystywana przez Ekspertów prowadzących do stawiania Uczestnikom kursów różnorodnych zadań. Zadania – w zależności od zasad – mogą być rozwiązywane indywidualnie, parami lub w zespołach. Każde ćwiczenie musi zostać rozpoczęte i zakończone w tym samym bloku czasowym.

 • nadzorowane zadania projektowe

  Forma nadzorowanych zadań projektowych jest integralną częścią kursów specjalistycznych II stopnia. Niezwykle ważny środek metodyczny, pozwalający na utrwalenie „Teorii praktycznej”, umożliwiający przyswojenie dodatkowych informacji oraz służący do konwersji uzyskanej wiedzy w kompetencje pochodne. W ramach zadań Uczestnicy kursu – prowadzeni przez Ekspertów – pracują pojedynczo lub w grupach, wypracowując rozwiązania względem wymaganych zagadnień. Każde zadanie projektowe oparte jest o realny scenariusz – faktyczny lub możliwy do napotkania w codziennej pracy Specjalisty, odnoszący się do działań w Klubie. Kompleksowość wyzwania powoduje, że projekt nigdy nie jest zakończony podczas jednego zjazdu stacjonarnego. Zadanie projektowe może być wykonywane wyłącznie stacjonarnie lub w częściach opracowywane podczas kolejnych zjazdów. Projekt przygotowywany jest pisemnie.

 • prezentacje

  Wszystkie zadania projektowe podlegają weryfikacji przez Ekspertów merytorycznych Football Development Institute. Jednak nie wszystkie projekty, ze względów czasowych, mogą zostać zaprezentowane pozostałym Uczestnikom kursu. FDI dokonuje wyboru określonej części wykonanych zadań – zarówno tych nadzorowanych, jak i nienadzorowanych, organizując prezentacje wyselekcjonowanych opracowań.

   

  Podczas zajęć stacjonarnych wyjaśniamy założenia i przedstawiamy treści „Tożsamości piłkarskiej FDI”, kładziemy podwaliny koncepcyjne, strukturalne oraz merytoryczne pod każdy obszar tematyczny, transformujemy przekazywaną wiedzę w kompetencje pochodne Uczestników, wspieramy w rozpoczęciu procesu budowania indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”, jak również prezentujemy odpowiedzi na bieżące pytania. W planie edukacyjnym stosujemy także ważne środki metodyczne uzupełniające w postaci webinarów, materiałów drukowanych oraz filmowych, doradztwa czy zadań projektowych do wykonania niestacjonarnego, jednak fundamentalne znaczenie przypada zjazdom stacjonarnym. Football Development Institute wyraża przekonanie, że forma bezpośredniego przekazu – powiązana z interakcją – daje najlepsze efekty edukacyjne.

Środki metodyczne uzupełniające

W poprzednim akapicie jednoznacznie określiliśmy status zajęć stacjonarnych – to kluczowy, wiodący segment strategii edukacyjnej Football Development Institute. Klarowna hierarchia nie umniejsza jednak niczego środkom metodycznym uzupełniającym, traktowanym przez nas jako wysoce merytoryczny suplement, pozwalający realizować kompleksowe cele edukacyjne.


 • webinary

  Webinar to spotkanie Eksperta z Uczestnikami kursu w trybie „online”. Podczas webinarów przekazywana jest wiedza w zakresie uzupełniających grup tematycznych. Internetowe sesje pełnią również inną funkcję – są przewidziane jako rozszerzenie określonych zagadnień w ramach grup tematycznych, będących wcześniej przedmiotem zajęć stacjonarnych.

 • materiały drukowane

  W celu przekazywania dodatkowej wiedzy lub utrwalania już przedstawionych aspektów dostarczamy materiały drukowane. Mowa o skryptach naukowych, zawierających syntezę treści merytorycznych, pytania pomocnicze, jak również wskazówki edukacyjne.

 • materiały filmowe

  Istnieją trzy rodzaje udostępnianych materiałów filmowych. Po pierwsze, kompilacje wybranych fragmentów zajęć stacjonarnych. Po drugie, nagrania z dodatkowymi elementami wiedzy. Po trzecie, komplet zarejestrowanych webinarów w ramach trwającego kursu specjalistycznego.

 • doradztwo

  Każdy z Uczestników otrzymuje podczas trwania kursu możliwość podjęcia kontaktu z wybranym Ekspertem. Celem interakcji jest postawienie dodatkowych pytań, wyjaśnienie wątpliwości, uzupełnienie wiedzy, uzyskanie wsparcia przy realizacji zadań projektowych oraz tworzeniu treści pracy końcowej.

 • zadania projektowe

  Nienadzorowane zadania projektowe stosowane są podczas I stopnia kursu specjalistycznego. Główna idea jest identyczna do „nadzorowanych zadań projektowych”. To znaczy, że każdy projekt bazuje na realnym scenariuszu – faktycznym lub możliwym do napotkania w codziennej pracy Specjalisty, odnoszącym się do działań w Klubie. Różnica polega na tym, że zadanie projektowe, jako środek metodyczny uzupełniający, podlega całkowitemu wykonaniu w trybie zdalnym. Rezultaty – w formie przygotowanych pisemnie rozwiązań – zostają poddane analizie oraz weryfikacji, a dodatkowo część projektów jest prezentowana podczas zjazdu stacjonarnego. Zadania projektowe wspomagają utrwalanie „Teorii praktycznej” i wpływają na konwersję uzyskanej wiedzy w kompetencje pochodne, ucząc również samodzielności w działaniu.

Pozostałe obszary edukacji kompleksowej

Kurs specjalistyczny stanowi bazowy i zarazem kluczowy element strategii edukacyjnej Football Development Institute. Jednak proces rozwoju Specjalisty – w kontekście „Systemu edukacyjnego FDI” – obejmuje jeszcze trzy inne obszary. Doradztwo jest dostępne dla każdego Absolwenta kursu, natomiast Staże edukacyjne oraz Programy mentorskie zostały zarezerwowane jedynie dla wybranych Specjalistów, legitymujących się statusem „FDI Prospect”. Edukacja wyselekcjonowanych osób odbywa się na podstawie „Indywidualnego Planu Rozwoju”.

Oto pryncypia metodyczne i edukacyjne środki metodyczne trzech wymienionych obszarów.

Doradztwo

Doradztwo – jako forma współpracy indywidualnej – dotyczy zawsze jednego konkretnego zagadnienia. Problematyka konsultacji zostaje wskazana przez Absolwenta kursu specjalistycznego na podstawie uwzględnianych płaszczyzn. Zostały one zaprezentowane w zakładce „System edukacyjny”.

Świadczenie doradcze składa się z trzech etapów:


 • rozmowa wstępna

 • sformułowanie rozwiązania przez FDI

 • konsultacja finalna

Staże edukacyjne | zadaniowe

Prestiżowe miano „FDI Prospect” daje możliwość korzystania ze staży edukacyjnych w europejskich Klubach. Każdy staż odbywa się w Klubie partnerskim Football Development Institute, odnosi się do reprezentowanej roli specjalistycznej i wymaga rozwiązania zadań merytorycznych. W określonych przypadkach Stażysta dokonuje praktycznej implementacji wiedzy oraz kompetencji pochodnych, uzyskanych w procesie edukacji FDI, wykonując faktyczne zadania w ramach działań operacyjnych Klubu.

Staże edukacyjne zawierają następujące kroki:


 • dobór stażu edukacyjnego

 • wyznaczenie zadań merytorycznych

 • przygotowanie Stażysty

 • udział w stażu edukacyjnym

 • przygotowanie podsumowania stażu

 • opracowanie zadań merytorycznych

 • prezentacja rozwiązania zadania merytorycznego

 • informacja zwrotna

Programy mentorskie

Uzyskany status „FDI Prospect” otwiera też szansę przystąpienia do Programu mentorskiego. W przypadku skutecznego ubiegania się o udział w programie mentoringowym, FDI definiuje Indywidualny Plan Rozwoju Specjalisty, stanowiący podstawę merytoryczną długofalowego procesu rozwoju. W ramach Programów mentorskich następuje budowanie piłkarskiej bazy intelektualnej, przekazywanie i utrwalanie wiedzy („Teoria praktyczna”), odbywa się transformacja uzyskanej wiedzy w kompetencje pochodne, jak również stopniowe modelowanie indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”. Eksperci Instytutu roztaczają szeroko rozumianą opiekę, wspierając także praktyczne przygotowanie do roli specjalistycznej oraz kształtowanie samodzielności zawodowej.

Mentoring obejmuje poniższe środki metodyczne:


 • konsultacje

 • materiały drukowane

 • warsztaty

 • analizy problemowe

 • doradztwo

 • ćwiczenia kontekstowe

 • zadania projektowe

 • prezentacje

 • omówienia

 • dyskusje