Football Development Institute
Instytut

Cele

Cel główny: Podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie

Football Development Institute zdefiniował ponad 50 kryteriów, określających aktualne stadium futbolu w Europie. Regularna weryfikacja pozwala formułować szczegółowy werdykt na temat obecnej sytuacji: rozpoznawać postęp, stagnację lub degradację.

Oto pełna lista „Obszarów identyfikujących poziom piłki nożnej” według FDI:

świadomość piłkarska
rozumienie piłki nożnej
lista, zakres i hierarchia „Obszarów merytorycznych”
rozumienie gry
rola taktyki w piłce nożnej
teoria taktyki
wiedza na temat zależności boiskowych i pozaboiskowych
rozumienie długofalowego charakteru procesów rozwojowych w piłce nożnej
forma relacji pomiędzy drużyną, a piłkarzem
charakter działań boiskowych
kompleksowość i funkcjonalność rozwiązań boiskowych
powtarzalność rozwiązań boiskowych
kontrola nad poczynaniami własnego zespołu, meczem i rywalem
kultura gry
indywidualna „Tożsamość piłkarska” Specjalistów
sposób strukturyzowania i poszerzania wiedzy
indywidualna „Tożsamość Klubów”
niezależność merytoryczna Klubów
przygotowanie merytoryczne osób zarządzających Klubem
jakość argumentów, na których bazują podejmowane decyzje
sposób zarządzania Klubami (Piłkarska baza intelektualna, Piłka nożna & Zarządzanie, Finanse, Komunikacja & Marketing, Psychologia, Prawo & Licencjonowanie)
strategia Klubów
planowanie działań strategicznych i rozwoju Klubów
struktury i procedury w pionie sportowym Klubów
kompleksowość i jakość projektów sportowych w Klubach
strukturalne i logiczne połączenia projektów sportowych w Klubie
Model Gry
metodyka procesu treningowego
płaszczyzny analityczne
Model Analityczny
proces rozwoju zespołów
proces rozwoju piłkarzy
kryteria weryfikacyjne rozwoju zespołu i piłkarzy
sposób szkolenia młodych zawodników
system rekrutacji piłkarzy do zespołów klubowych
budowa kadr zespołów w ramach Klubu
definiowanie ról Specjalistów (ogólne, w Klubach)
Profile Specjalistów w Klubach
Model Pracy (poszczególne role Specjalistów)
programy rozwoju Specjalistów w Klubach
system ewaluacji pracy działów i Specjalistów w Klubach
sposób rekrutowania Specjalistów do Klubów
unifikacja projektów sportowych w całym Klubie
połączenia merytoryczne pomiędzy pionem sportowym, a innymi działami Klubów
umiejętność wykorzystania nowych technologii w zarządzaniu i rozwoju sportowym
zdolność właściwego zastosowania zdobyczy naukowych
struktura budżetu Klubów
sposób generowania przychodów przez Kluby
charakter działań marketingowych Klubów
polityka informacyjna Klubów
konsekwencja merytoryczna w zarządzaniu Klubami
gotowość do analizy tez oraz założeń nie opartych na trendach

Realizacja celu głównego została podzielona na etapy i obliczona na kilkanaście lat działalności

Podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie jest możliwe na podstawie kompleksowego oraz komplementarnego oddziaływania na „Obszary identyfikujące poziom piłki nożnej” – pełnią one, poza funkcją współczynników weryfikacyjnych, także rolę czynników wpływu. Kierunki oraz sposób oddziaływania znajdują odzwierciedlenie w celach szczegółowych Instytutu.


 • Kształtowanie właściwej świadomości
  obnażanie trendów i stereotypów w „nowoczesnym futbolu”
  przedstawianie poprawnego rozumienia piłki nożnej oraz rozumienia gry, jak również precyzyjne wyjaśnianie „Tożsamości piłkarskiej FDI”
  promowanie indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”
 • Upowszechnianie merytorycznych kanonów
  piłka nożna jako gra faktycznie zespołowa
  taktyka/organizacja gry zespołu jako najważniejszy aspekt piłki nożnej
  pomysł na grę jako epicentrum przemyśleń, koncepcji oraz działań
 • Kreowanie prawidłowych standardów
  „Tożsamość piłkarska FDI” jako punkt wyjścia
  budowanie wagi samodzielnego myślenia | ostra krytyka kopiowania trendów
  kompleksowe traktowanie piłki nożnej
 • Prowadzenie merytorycznej komunikacji
  spójna strategia komunikacyjna, wynikająca z „Tożsamości piłkarskiej FDI”
  strategiczna komunikacja poprzez własne kanały, publikacje (artykuły, książki), Projekty badawcze, webinary, konferencje, wystąpienia eksperckie, wypowiedzi medialne
  wyjaśnianie błędów logicznych oraz fragmentarycznego charakteru trendów w piłce nożnej, przedstawianie i utrwalanie pryncypiów „Tożsamości piłkarskiej” Instytutu, dostarczanie argumentów potwierdzających słuszność formułowanych koncepcji
 • Redefiniowanie ról Specjalistów
  ewaluacja 15 ról Specjalistów
  autorskie zdefiniowanie ról Specjalistów | definiowanie wstępne, miejsce w strukturze Klubu, obszary działania, zakres merytoryczny, zagadnienia specjalistyczne, decyzyjność, potrzebne kompetencje
  uznanie definicji FDI za nowy standard europejski
 • Ewoluowanie poziomu merytorycznego Specjalistów
  nowatorskie merytorycznie oraz certyfikowane kursy (roczne, dwuletnie) dla 15 ról Specjalistów, oparte na „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz "Modelu Rozwoju Klubu FDI"
  dla Absolwentów dostęp do wsparcia doradczego i mentorskiego
  kompletne programy edukacyjne oraz proces tworzenia indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”
 • Podniesienie jakości funkcjonowania Klubów
  wsparcie doradcze, profesjonalne audyty merytoryczne, realizacja pojedynczych Projektów rozwojowych, program „Kompleksowy rozwój Klubu” | wszystko na bazie autorskiej „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz "Modelu Rozwoju Klubu FDI"
  proces wypracowania indywidualnej „Tożsamości Klubu” oraz indywidualnego "Modelu Rozwoju Klubu"
  rozwój Klubu w następujących obszarach: Zarządzanie Klubem | Piłkarska baza intelektualna | Piłka nożna & Zarządzanie | Komunikacja & Marketing | Finanse | Prawo & Licencjonowanie | Technologia | Infrastruktura | Psychologia | Compliance & Integrity
 • Świadczenie doradztwa personalnego
  baza danych Specjalistów (Absolwentów) wraz z profilami | osoby wyedukowane przez FDI
  naturalne regulowanie zapotrzebowania personalnego w Klubach
  FDI jako podmiot polecający odpowiednich Kandydatów
 • Uzyskanie miana Europejskiego Centrum Kompetencyjnego
  kompletna, autorska wiedza na temat piłki nożnej w jednym miejscu
  alternatywa dla osób z szerszymi horyzontami
  możliwość wpływu na środowisko zindoktrynowane | realne przełożenie na masowe postrzeganie futbolu

Dowiedz się więcej na temat celów Instytutu

Cele instytutu