Football Development Institute
Instytut

Cele

Pobierz folder

Cel główny: Podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie

Football Development Institute zdefiniował 50 kryteriów, określających aktualne stadium futbolu w Europie. Regularna weryfikacja pozwala formułować szczegółowy werdykt na temat obecnej sytuacji: rozpoznawać postęp, stagnację lub degradację.

Oto pełna lista „Obszarów identyfikujących poziom piłki nożnej” według FDI:

świadomość piłkarska
rozumienie piłki nożnej
lista, zakres i hierarchia „Obszarów merytorycznych”
rozumienie gry
rola taktyki w piłce nożnej
teoria taktyki
wiedza na temat zależności boiskowych i pozaboiskowych
rozumienie długofalowego charakteru procesów rozwojowych w piłce nożnej
forma relacji pomiędzy drużyną, a piłkarzem
charakter działań boiskowych
kompleksowość i funkcjonalność rozwiązań boiskowych
powtarzalność rozwiązań boiskowych
kontrola nad poczynaniami własnego zespołu, meczem i rywalem
kultura gry
indywidualna „Tożsamość piłkarska” Specjalistów
sposób strukturyzowania i poszerzania wiedzy
indywidualna „Tożsamość Klubów”
niezależność merytoryczna Klubów
przygotowanie merytoryczne osób zarządzających Klubem
jakość argumentów, na których bazują podejmowane decyzje
sposób zarządzania Klubami (Piłkarska baza intelektualna, Piłka nożna & Zarządzanie, Finanse, Komunikacja & Marketing, Psychologia, Prawo & Licencjonowanie)
strategia Klubów
planowanie działań strategicznych i rozwoju Klubów
struktury i procedury w pionie sportowym Klubów
kompleksowość i jakość projektów sportowych w Klubach
strukturalne i logiczne połączenia projektów sportowych w Klubie
Model Gry
metodyka procesu treningowego
płaszczyzny analityczne
Model Analityczny
proces rozwoju zespołów
proces rozwoju piłkarzy
kryteria weryfikacyjne rozwoju zespołu i piłkarzy
sposób szkolenia młodych zawodników
system rekrutacji piłkarzy do zespołów klubowych
budowa kadr zespołów w ramach Klubu
definiowanie ról Specjalistów (ogólne, w Klubach)
Profile Specjalistów w Klubach
Model Pracy (poszczególne role Specjalistów)
programy rozwoju Specjalistów w Klubach
system ewaluacji pracy działów i Specjalistów w Klubach
sposób rekrutowania Specjalistów do Klubów
unifikacja projektów sportowych w całym Klubie
połączenia merytoryczne pomiędzy pionem sportowym, a innymi działami Klubów
umiejętność wykorzystania nowych technologii w zarządzaniu i rozwoju sportowym
zdolność właściwego zastosowania zdobyczy naukowych
struktura budżetu Klubów
sposób generowania przychodów przez Kluby
charakter działań marketingowych Klubów
polityka informacyjna Klubów
konsekwencja merytoryczna w zarządzaniu Klubami
gotowość do analizy tez oraz założeń nie opartych na trendach

Realizacja celu głównego została podzielona na etapy i obliczona na kilkanaście lat działalności

Podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie jest możliwe na podstawie kompleksowego oraz komplementarnego oddziaływania na „Obszary identyfikujące poziom piłki nożnej” – pełnią one, poza funkcją współczynników weryfikacyjnych, także rolę czynników wpływu. Kierunki oraz sposób oddziaływania znajdują odzwierciedlenie w celach szczegółowych Instytutu.


 • Kształtowanie właściwej świadomości
  obnażanie trendów i stereotypów w „nowoczesnym futbolu”
  przedstawianie poprawnego rozumienia piłki nożnej oraz rozumienia gry, jak również precyzyjne wyjaśnianie „Tożsamości piłkarskiej FDI”
  promowanie indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”
 • Upowszechnianie merytorycznych kanonów
  piłka nożna jako gra faktycznie zespołowa
  taktyka/organizacja gry zespołu jako najważniejszy aspekt piłki nożnej
  pomysł na grę jako epicentrum działań i wydarzeń
 • Kreowanie prawidłowych standardów
  „Tożsamość piłkarska FDI” jako punkt wyjścia
  budowanie wagi samodzielnego myślenia | ostra krytyka kopiowania trendów
  kompleksowe traktowanie piłki nożnej
 • Prowadzenie merytorycznej komunikacji
  spójna strategia komunikacyjna, wynikająca z „Tożsamości piłkarskiej FDI”
  strategiczna komunikacja poprzez własne kanały, publikacje (artykuły, książki), Projekty badawcze, wystąpienia eksperckie, wypowiedzi medialne
  wyjaśnianie błędów logicznych oraz fragmentarycznego charakteru trendów w piłce nożnej, przedstawianie i utrwalanie pryncypiów „Tożsamości piłkarskiej” Instytutu, dostarczanie argumentów potwierdzających słuszność formułowanych koncepcji
 • Redefiniowanie ról Specjalistów
  ewaluacja 15 ról Specjalistów
  autorskie zdefiniowanie ról Specjalistów | miejsce w strukturze Klubu, obszary działania, zakres merytoryczny, zagadnienia specjalistyczne, decyzyjność, potrzebne kompetencje
  uznanie definicji FDI za nowy standard europejski
 • Ewoluowanie poziomu merytorycznego Specjalistów
  nowatorskie merytorycznie oraz certyfikowane kursy (roczne, dwuletnie) dla 15 ról Specjalistów, oparte na „Tożsamości piłkarskiej FDI”
  dla Absolwentów dostęp do wsparcia doradczego i mentorskiego
  kompletne programy edukacyjne oraz proces tworzenia indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”
 • Podniesienie jakości funkcjonowania Klubów
  profesjonalne audyty merytoryczne, realizacja pojedynczych Projektów rozwojowych, program „Kompleksowy rozwój Klubu”, kursy dla osób zarządzających – wszystko na bazie autorskiej „Tożsamości piłkarskiej FDI”
  wsparcie doradcze w następujących obszarach: Piłkarska baza intelektualna, Piłka nożna & Zarządzanie, Finanse, Komunikacja & Marketing, Psychologia, Prawo & Licencjonowanie
  proces wypracowania indywidualnej „Tożsamości Klubu”
 • Świadczenie doradztwa personalnego
  baza danych Specjalistów (Absolwentów) wraz z profilami | osoby wyedukowane przez FDI
  naturalne regulowanie zapotrzebowania personalnego w Klubach
  FDI jako podmiot polecający odpowiednich Kandydatów
 • Uzyskanie miana Europejskiego Centrum Kompetencyjnego
  kompletna, autorska wiedza na temat piłki nożnej w jednym miejscu
  alternatywa dla osób z szerszymi horyzontami
  możliwość wpływu na środowisko zindoktrynowane | realne przełożenie na masowe postrzeganie futbolu

Dowiedz się więcej na temat celów Instytutu

Cele instytutu