Football Development Institute
Instytut

Wizja

Pobierz folder

Świat piłki nożnej wymaga poważnej reformy intelektualnej, prowadzącej do całkowitej zmiany postrzegania, interpretacji, rozwiązań, mechanizmów oraz postaw w ramach kilkudziesięciu najważniejszych obszarów futbolu.

Mimo szerzenia mitu o wysokim stadium ewolucji, zawodowa piłka nożna została – w szerokim kontekście płaszczyzn: intelektualnej, sportowej, organizacyjnej, piłkarskiego zarządzania i finansowej – sprowadzona do stanu prymitywnej dyscypliny sportu, schowanej za fasadą blichtru, doskonałej infrastruktury oraz kolorowej promocji. Sformułowany werdykt dotyczy w tym samym stopniu połączenia pięciu wymienionych resortów z zagadnieniami marketingu i komunikacji.

Postawiona przez Marcina Gabora diagnoza bazuje na piętnastu latach obserwacji, analiz, pracy, definiowania wiedzy, zbierania doświadczeń, jak również tworzenia autorskich koncepcji i struktur merytorycznych. Sama ewaluacja nie czyni jeszcze antidotum, dlatego Marcin Gabor powołał do życia Football Development Institute, budując organizację – koncepcyjnie, strukturalnie oraz w zakresie realizowanych projektów – na kanwie własnej „Tożsamości piłkarskiej”.

Marcin Gabor

Instytucja
edukacyjno-rozwojowo-badawcza

Celem głównym FDI jest podniesienie poziomu piłki nożnej w Europie na przestrzeni kilkunastu lat. Jesteśmy jedyną organizacją, bazującą na autorskiej „Tożsamości piłkarskiej”. Oznacza to, że wszystkie projekty zostały oparte o własną piłkarską bazę intelektualną, charakterystyczne dla FDI definicje, koncepty oraz modele.

Do realizacji wszystkich celów (główny | szczegółowe) potrzeba działania wielotorowego, opartego na licznych płaszczyznach oddziaływania. Naszą misję realizujemy na bazie „Komplementarnego planu”, składającego się z czterech elementów koncepcyjnych. Jeden z jego kluczowych segmentów stanowi „Edukacja Specjalistów”, na którą składają się Certyfikowane Kursy Specjalistyczne, Doradztwo, Staże edukacyjne, Programy mentorskie, jak również wypracowanie indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej”. Drugą niezwykle istotną częścią jest „Rozwój Klubów” w ramach sześciu „Obszarów rozwoju”. We współpracy stawiamy na zdefiniowanie charakterystycznej „Tożsamości Klubu”, a konkretne wsparcie przybiera postać strategicznego Doradztwa, Audytu Merytorycznego, nowatorskich merytorycznie Projektów rozwojowych oraz realizacji programu „Kompleksowego rozwoju Klubu”.

Ponadto stawiamy na „Merytoryczną komunikację”, redagując fachowe publikacje (artykuły, pozycje książkowe), organizując konferencje, webinary, prowadząc Projekty badawcze i występując w roli ekspertów. W ten sposób kładziemy fundamenty w postaci kształtowania właściwej świadomości oraz prawidłowego rozumienia piłki nożnej, upowszechniania nowych kanonów merytorycznych oraz implementowania fachowych standardów. Czwarta składowa strategicznego planu FDI przewiduje polecanie Specjalistów wysokiej klasy do Klubów nowego formatu.


Planujemy edukację dla następujących ról specjalistycznych:

Członek zarządu
Dyrektor ds. sportowych
Pierwszy Trener
Drugi Trener
Trener przygotowania motorycznego
Trener Bramkarzy
Analityk piłkarski
Scout
Psycholog sportowy | Trener mentalny
Dyrektor Akademii | Koordynator ds. szkolenia młodzieży
Specjalista ds. odżywiania
Specjalista ds. komunikacji
Specjalista ds. marketingu
Agent piłkarski
Dziennikarz sportowy

Profil Instytutu

Każde drzewo rośnie w siłę, trzymając się ciągle tych samych korzeni. Football Development Institute posiada ideologiczne punkty odniesienia w następujących dziedzinach:


Ogólne wartości
 • uczciwość
 • szacunek
 • kultura osobista
 • profesjonalizm
 • zaangażowanie
 • dyscyplina
 • konsekwencja
 • determinacja
 • wiarygodność
 • ciężka praca
Charakterystyka instytucji
 • własne przekonania
 • lojalność wobec własnych przekonań
 • stałe filary merytoryczne
 • intelektualny ciąg przyczynowo-skutkowy
 • precyzyjna struktura projektu
 • szczegółowa koncepcja
 • przemyślane działania
 • fachowość
 • najwyższa jakość
 • elitarna jednostka edukacyjno-rozwojowa
Piłkarskie DNA
 • piłka nożna jest kompleksowa i skomplikowana
 • piłka nożna to sport ekstremalnie zespołowy – nie zawodnik, tylko zespół jako jednostka
 • taktyka (organizacja gry) jako najważniejszy element - ma wpływ na wszystkie aspekty boiskowe i pozaboiskowe
 • w piłce nożnej występują dwie fazy gry
 • Model Gry stanowi punkt wyjścia do wszelkich przemyśleń, koncepcji, działań
 • jakość gry zawodnika zależy od jakości gry zespołu
 • umiejętności indywidualne mają najmniejszy (śladowy) wpływ na strukturę oraz jakość gry drużyny
 • wszelki rozwój to proces długofalowy
 • rozwój piłkarzy nie jest możliwy bez rozwoju zespołu - rozwój zespołu bazuje na podniesieniu poziomu organizacji gry
 • ocenie podlega wykonanie, nie efekt
Definicja sukcesu
 • wierność własnym przekonaniom
 • realizacja zaplanowanych kursów dla Specjalistów
 • skuteczny proces edukacji
 • wsparcie w rozwoju określonej liczby Klubów
 • status instytucji opiniotwórczej
 • osiągnięcie rangi centrum kompetencyjnego
 • wpływ na zmianę sposobu myślenia o piłce nożnej
 • przywrócenie piłce nożnej charakteru dyscypliny zespołowej
 • działania na czterech rynkach europejskich (Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria)
 • oddziaływanie na „Obszary identyfikujące poziom piłki nożnej" - podniesienie poziomu całej dyscypliny sportu
FDI jako pracodawca
 • liczy się charakter, profesjonalizm, potencjał, a nie doświadczenie
 • wymagający względem Współpracowników
 • najpierw człowiek, potem zespół, na końcu Współpracownik
 • konieczność wypracowania swojej pozycji
 • bezwzględny wymóg identyfikacji z Profilem Instytutu oraz „Tożsamością piłkarską FDI”
 • duża lojalność wobec Współpracownika
 • indywidualna ścieżka rozwoju Współpracownika
 • możliwość awansu w hierarchii
 • liczne profity pozamaterialne
 • progresywny wzrost wynagrodzeń
Aspekty społeczne
 • duża wrażliwość na problemy społeczne i socjalne
 • mocny akcent na rozwój osób współpracujących
 • udział w procesach rekrutacyjnych bez konieczności posiadania doświadczenia
 • otwieranie możliwości współpracy młodym ludziom – ułatwienie wejścia na ścieżkę zawodową
 • czytelne kryteria oceny Współpracowników
 • promowanie postaw wzmacniających ludzką godność
 • różne formy pomocy dla osób zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniach edukacyjnych FDI
 • niekonwencjonalna edukacja jako czynnik budowania niezależności ludzkiej
 • udzielanie wsparcia w celu znalezienia miejsca pracy
 • terminowe pokrywanie rachunków względem kontrahentów zewnętrznych

Autorska tożsamość

Tożsamość Instytutu bazuje na autorskiej „Tożsamości piłkarskiej Marcina Gabora”, który twierdzi, że bez własnej zawodowej identyfikacji merytorycznej nie istnieje samodzielność, wysoka jakość, niezależność, rozwój i kontrolowana perspektywa.

Marcin Gabor
Autor koncepcji Instytutu

„Tożsamość piłkarska” według Marcina Gabora składa się z dwóch obszarów:

1
Piłkarska baza intelektualna
2
Moduł merytoryczny

Teza Marcina Gabora głosi, że Piłkarska baza intelektualna (11 kierunków) stanowi punkt wyjścia do całokształtu pochodnych – specyficznych dla danej osoby lub organizacji sportowej: wartości, definicji, koncepcji, modeli, mechanizmów, planowania, kryteriów, metodyki oraz weryfikacji. Suma tych składników tworzy „Tożsamość piłkarską”.

Wszystkie projekty Football Development Institute wynikają z charakterystycznej, indywidualnej „Tożsamości piłkarskiej FDI”. Jesteśmy bezwzględnymi przeciwnikami stereotypów, trendów, kopiowania rozwiązań. Podejmując współpracę z naszym Instytutem, zdobywa się nie tylko szczegółowo opracowaną i sprawdzoną wiedzę, ale poznaje się też niespotykaną nigdzie indziej interpretację futbolu.


Oto poszczególne elementy, mające za podstawę wspomnianą Piłkarską bazę intelektualną:
 • koncepcja merytoryczna FDI
 • programy edukacyjne
 • doradztwo
 • programy mentorskie
 • programy rozwoju Klubów
 • kursy dla osób zarządzających Klubami
 • modele sportowe
 • koncepty organizacyjne i finansowe
 • zasady marketingowe i komunikacyjne
 • publikacje
 • projekty badawcze
 • treści przekazywane publicznie

Europejskie Centrum Kompetencyjne

FDI ma ambicję przejęcia roli Europejskiego Centrum Kompetencyjnego, prowadząc działania w czterech krajach.
Polska
Niemcy
Austria
Szwajcaria

Klucz doboru poszczególnych rynków ma konkretne podłoże. – Wyznaję prostą zasadę. Człowiek stojący na czele Instytutu powinien wprowadzić przedsięwzięcie tylko do krajów, w których potrafi opowiedzieć o każdym niuansie bez udziału tłumacza. Władam biegle dwoma językami: polskim oraz niemieckim. Stąd wybór tego kwartetu.

- wyjaśnia Marcin Gabor


Osiągnięcie rangi Europejskiego Centrum Kompetencyjnego to perspektywiczny cel szczegółowy, mający – wraz z innymi założeniami – doprowadzić do poprawy poziomu piłki nożnej poprzez oddziaływanie na kilkadziesiąt jej najważniejszych obszarów merytorycznych. Status Centrum Kompetencyjnego oznacza, że FDI będzie w stanie odpowiedzieć i znaleźć rozwiązanie na każdy problem występujący w szeroko rozumianym futbolu. Startujemy z dużym zasobem wiedzy, doświadczenia oraz autorskich projektów, jednak potrzebujemy czasu do zbudowania kompletnego systemu.

 

Elitarny charakter FDI

Football Development Institute to elitarne przedsięwzięcie z wieloma wyróżnikami:


 • idea FDI
 • Profil Instytutu
 • własna „Tożsamość piłkarska”
 • wiedza niespotykana w innym miejscu
 • ustrukturyzowana piłkarska baza intelektualna
 • diametralnie inny sposób rozumienia piłki nożnej oraz gry
 • nowa Teoria Taktyki
 • specyficzne piłkarskie DNA
 • autorskie definicje, koncepcje, modele, mechanizmy, kryteria, metodyka
 • nowatorskie i wielostopniowe programy edukacji Specjalistów
 • wieloletni plan doradczy oraz mentorski dla Absolwentów
 • kompleksowe i niestandardowe projekty rozwoju Klubów
 • kursy dla osób zarządzających
 • proces rekrutacyjny wyłaniający Uczestników programów edukacyjnych
 • egzaminy końcowe dla Uczestników programów edukacyjnych
 • ewaluacja Klubu przed udzieleniem wsparcia
 • prestiż edukacji oraz współpracy pod egidą FDI
 • certyfikat współpracy z FDI odpowiednikiem znaku jakości

Komplementarny plan


Aby wyznaczyć sobie drogę, należy wiedzieć, dokąd się zmierza. Football Development Institute dąży do pozytywnej modyfikacji poziomu piłki nożnej na drodze postępu w wielu segmentach merytorycznych, stosując zasadę komplementarności wpływu. Zaplanowana przez nas formuła wygląda w poniższy sposób.


Merytoryczna komunikacja

Równolegle do działań edukacyjnych, doradczych, mentorskich oraz rozwojowych wykorzystujemy inne drogi stawiania fundamentów pod realizację celu głównego. Do tego grona zaliczamy strategiczną komunikację za pośrednictwem własnych kanałów, publikacje – w formie artykułów i książek, Projekty badawcze, wystąpienia eksperckie, jak również wypowiedzi medialne. Różnorodne platformy precyzyjnego przekazu pozwalają na wyjaśnianie błędów logicznych oraz fragmentarycznego charakteru trendów w piłce nożnej, przedstawianie i utrwalanie pryncypiów „Tożsamości piłkarskiej FDI”, a także dostarczanie argumentów potwierdzających słuszność formułowanych koncepcji. Długofalowa merytoryczna komunikacja wpływa na rozpoznawalność Instytutu, czyni z FDI ciało opiniotwórcze, powoduje refleksję i sukcesywną zmianę rozumienia piłki nożnej, budząc zainteresowanie przyszłych Absolwentów i Klubów otwartych na rozwój.

Edukacja Specjalistów

Każdy Specjalista, wyedukowany przez FDI, to kolejna osoba w środowisku piłkarskim, znająca „Tożsamość piłkarską” Instytutu i postrzegająca piłkę nożną z dala od wszechobecnych trendów. Absolwenci – zatrudnieni w tradycyjnie zarządzanych Klubach – wykonują pracę według norm FDI, prezentując prawidłowe kierunki funkcjonowania i podnosząc jakość w granicach swoich obowiązków. Specjaliści z certyfikatem Football Development Institute przekazują dalej wiedzę oraz standardy nabyte w procesie edukacji. Z tytułu odmiennego podejścia wywołują zainteresowanie swojego środowiska zawodowego, automatycznie skłaniają do refleksji i powodują zmianę myślenia u części najbliższego otoczenia. Namawiają też do uczestnictwa w programach edukacyjnych Instytutu. Nasi „wychowankowie” stają się multiplikatorem budowania właściwej świadomości, poprawnego rozumienia piłki nożnej oraz upowszechniania nowych kanonów merytorycznych, dzięki czemu sami przyczyniają się do ewoluowania różnych obszarów futbolu. Jednocześnie wypracowują indywidualną „Tożsamość piłkarską”.

Rozwój Klubów

W ramach systematycznej współpracy z Klubami – na bazie konceptu FDI – odbywa się proces implementacji „Tożsamości piłkarskiej” Instytutu, stopniowej realizacji pojedynczych Projektów rozwojowych oraz wdrażania programu „Kompleksowego rozwoju Klubów”. Fachowa kooperacja prowadzi do zmiany sposobu myślenia osób zarządzających, funkcyjnych i zadaniowych w kontekście rozumienia piłki nożnej, jak również ewolucji Klubu. Wielopłaszczyznowa ingerencja FDI determinuje funkcjonowanie Klubu, transformując naszego Partnera w organizację piłkarską nowego formatu o indywidualnej tożsamości. Dzięki wyższej świadomości osób zarządzających, rozwój jest dostrzegany i pielęgnowany. Kluby certyfikowane przez FDI przenoszą kapitał wiedzy na nowych pracowników, którzy dotychczas nie mieli styczności z Instytutem. Strukturalno-merytoryczne przekształcenie Klubu, jego profesjonalizacja, a także nowe standardy działań zostają szybko zauważone przez konkurencję. W ten sposób zyskujemy możliwość rozwijania kolejnych Klubów. Równolegle edukację pobierają przedstawiciele zarządów, stojący na czele konwencjonalnych podmiotów piłkarskich. Wprowadzają oni nabytą świadomość oraz zasób wiedzy do swoich Klubów, czyniąc pierwszy krok na drodze modernizacji. Następny krok to zaproszenie do współpracy Football Development Institute.

Wysokiej klasy Specjaliści w Klubach nowego formatu

Specjaliści z certyfikatem FDI – o właściwym sposobie myślenia, dysponujący odpowiednią wiedzą merytoryczną, wyposażeni w „Teorię praktyczną” kierunkowego Modelu Pracy – trafiają do Klubów nowego formatu. Klubów funkcjonujących na podwalinach „Tożsamości piłkarskiej” Football Development Institute i posiadających indywidualną tożsamość, strukturalnie oraz merytorycznie przekształconych przez Instytut, znajdujących się na zaawansowanym pułapie rozwoju, zarządzanych przez ludzi świadomych i przygotowanych do swoich zadań. Specjaliści zostają sprowadzeni na bazie stosownego Profilu, przygotowanego na każde stanowisko w podmiocie piłkarskim. Jednoznaczny progres organizacji piłkarskich – korzystających ze wsparcia FDI, skłania inne Kluby do podjęcia współpracy z Instytutem. Efekt multiplikacyjny przybiera duże rozmiary. Coraz liczniejsza grupa certyfikowanych Specjalistów oraz transformowanych Klubów dokonuje pozytywnego przeobrażenia najistotniejszych obszarów merytorycznych piłki nożnej. Automatycznie wzrasta poziom futbolu w Europie.

Dowiedz się więcej na temat celów Instytutu

Cele instytutu