Football Development Institute
Współpraca z klubami

Oferta współpracy

Długofalowy rozwój Klubów stanowi jeden z fundamentów strategii Football Development Institute. Naszym celem jest przekształcenie Klubów współpracujących w organizacje piłkarskie nowego formatu.

W przypadku procesu kompleksowego rozwoju transformujemy Klub w zakresie koncepcyjnym, merytorycznym, strukturalno-organizacyjnym oraz wykonawczym, profesjonalizujemy wszelkie działania, a także wprowadzamy nowe standardy. Poza kompleksowymi scenariuszami współpracy, oferujemy również wsparcie selektywne: doradzając, przeprowadzając audyt czy realizując pojedyncze Projekty rozwojowe.

Cztery formy
współpracy

 • Doradztwo

 • Audyt merytoryczny

 • Projekty rozwojowe

 • Kompleksowy rozwój Klubu

Doradztwo

FDI udziela wsparcia doradczego w obszarach merytorycznych wyszczególnionych poniżej:


 • Baza intelektualna

 • Piłka nożna & Zarządzanie

 • Finanse

 • Komunikacja & Marketing

 • Psychologia

 • Prawo & Licencjonowanie


Sześć kompleksowych „Obszarów rozwoju Klubu” oznacza bardzo szerokie spektrum aspektów merytorycznych. W trakcie składania aplikacji o współpracę należy zdefiniować obszary, a następnie sformułować maksymalnie dwa konkretne zagadnienia szczegółowe z następującego rejestru.

Audyt merytoryczny

Istnieje możliwość wykonania przez Football Development Institute profesjonalnego Audytu merytorycznego. Weryfikacja aktualnego stanu Klubu odbywa się w ramach „Obszarów rozwoju Klubu”:


 • Baza intelektualna

 • Piłka nożna & Zarządzanie

 • Finanse

 • Komunikacja & Marketing

 • Psychologia

 • Prawo & Licencjonowanie


Współpraca bazuje na jednym z trzech stopni audytu:


 • Audyt kompleksowy

  Analiza obejmuje całokształt funkcjonowania Klubu w sześciu wyszczególnionych obszarach głównych.

 • Audyt „Obszaru rozwoju Klubu”

  FDI bada jeden spośród sześciu uwzględnianych obszarów głównych.

 • Audyt zagadnień szczegółowych

  Dogłębna kontrola maksymalnie dwóch preferowanych struktur merytorycznych, znajdujących się na poniższej liście zagadnień podlegających audytowi.

   

 • świadomość piłkarska

 • problemy piłki nożnej

 • rozumienie piłki nożnej i rozumienie gry

 • lista, zakres i hierarchia „Obszarów merytorycznych” w piłce nożnej

 • rola taktyki w Klubie

 • definicje taktyczne oraz stosowane zależności boiskowe

 • długofalowy charakter procesów rozwojowych w piłce nożnej

 • stworzone warunki rozwoju Klubu

 • kryteria rozwoju Klubu

 • „Tożsamość Klubu”

 • niezależność merytoryczna Klubu

 • Filozofia piłki nożnej

 • strategia Klubu

 • przygotowanie merytoryczne osób zarządzających Klubem

 • jakość argumentów, na których bazują podejmowane decyzje

 • konsekwencja merytoryczna w zarządzaniu Klubem

 • organizacja pionu sportowego

 • definicje ról specjalistycznych oraz profile stanowisk

 • koncepcja piłkarska w Klubie

 • projekty sportowe w Klubie

 • zarządzanie projektami sportowymi

 • kompleksowość i funkcjonalność rozwiązań boiskowych

 • Model Gry

 • metodyka pracy piłkarskiej

 • obszar „Analizy“ w Klubie

 • obszar „Scoutingu“ w Klubie

 • budowa zespołu

 • rozwój drużyn i zawodników

 • ewaluacja rozwoju drużyn i zawodników

 • sposób szkolenia młodych zawodników

 • zarządzanie pionem sportowym

 • ewaluacja pracy komórek pionu sportowego

 • Profile Specjalistów

 • Modele Pracy Specjalistów

 • rozwój Specjalistów

 • rekrutacja Specjalistów

 • ewaluacja pracy Sztabu Trenerskiego

 • ewaluacja pracy pozostałych Specjalistów

 • nowe technologie w zarządzaniu Klubem

 • rozwiązania analityczne i scoutingowe (partnerzy zewnętrzni)

 • funkcjonowanie Akademii

 • jednolita koncepcja piłkarska w całym Klubie (pierwszy zespół + Akademia)

 • sposób współpracy pionu sportowego z innymi działami Klubu

 • infrastruktura piłkarska

 • controlling w Klubie piłkarskim

 • struktura budżetu Klubu

 • sposób finansowania Klubu

 • generowanie przychodów na bazie koncepcji piłkarskiej

 • wiarygodność Klubu

 • komunikacja wewnętrzna

 • komunikacja zewnętrzna – polityka informacyjna

 • merytoryczna komunikacja Klubu

 • działania marketingowe

 • wpływ działań Klubu na psychikę pracowników

 • wsparcie psychologiczne dla pracowników Klubu

 • działania Klubu z perspektywy prawnej

 • dokumentacja Klubu pod względem prawnym

 • treść kontraktów zawieranych przez Klub

 • transfery zawodników od strony prawnej

 • przygotowanie do procesów licencyjnych

Projekty rozwojowe

Football Development Institute – poprzez Projekty rozwojowe – wpływa bezpośrednio na działanie Klubu. Zdefiniowaliśmy szczegółowe zagadnienia, które posiadają ogromną wagę dla rozwoju podmiotu piłkarskiego.

Podczas składania wniosku o kooperację można wybrać maksymalnie dwa projekty.

Kompletna lista zagadnień:


 • Świadomość piłkarska

 • Teoria taktyki

 • Warunki długofalowego rozwoju Klubu

 • Kryteria długofalowego rozwoju Klubu

 • „Tożsamość Klubu”

 • Przygotowanie merytoryczne Członków zarządu

 • Filozofia piłki nożnej

 • Długofalowa strategia Klubu

 • Model Organizacji Departamentu Sportowego

 • Definiowanie ról Specjalistów

 • Kompleksowy koncept piłkarski

 • System piłkarski

 • Pojedyncze projekty implementacyjne (sportowe)

 • Model Gry

 • Model Metodyczny

 • Model Analityczny

 • Model Scoutingowy

 • Model Budowy Kadry Zespołu

 • Model Komplementarnego Rozwoju Drużyn i Zawodników

 • Model Zarządzania Departamentem Sportowym

 • Model Zarządzania Specjalistami

 • Profile Specjalistów

 • Modele Pracy Specjalistów

 • System rozwoju Specjalistów

 • System rekrutacji Specjalistów

 • Ewaluacja rozwoju drużyn i zawodników

 • Ewaluacja pracy Sztabu Trenerskiego

 • Ewaluacja pracy pozostałych Specjalistów

 • Dział „Football Concept”

 • Dział „Football Development”

 • Dział „Football Analysis”

 • Dział „Scouting & Recruitment”

 • Profile Zawodników

 • Dział „Fitness Performance”

 • Dział „Psychological assistance”

 • Dział „Football Science”

 • Dział „Medical Care”

 • Dział „Organisation”

 • Nowe technologie

 • Budowa profesjonalnej Akademii (w strukturach Klubu)

 • Model Unifikacji „Kompleksowego konceptu piłkarskiego” (Akademia)

 • Model Wszechstronnej Integracji „Kompleksowego konceptu piłkarskiego”

 • Infrastruktura piłkarska

 • Zagadnienie finansów w Klubie piłkarskim

 • Controlling w Klubie piłkarskim

 • Budżet Klubu

 • Finansowanie Klubu

 • Generowanie przychodów na bazie „Kompleksowego konceptu piłkarskiego”

 • Budowanie wiarygodności Klubu

 • Profesjonalna komunikacja

 • Merytoryczna komunikacja Klubu – oparta na własnej „Tożsamości”

 • Działania marketingowe oparte na „Tożsamości Klubu”

 • Psychologia w pracy Specjalistów

 • Wsparcie psychologiczne dla pracowników Klubu

 • Aspekty prawne w zarządzaniu Klubem

 • Klub jako pracodawca

 • Transfery zawodników od strony prawnej

 • Procesy licencyjne


Klub, przy okazji każdego z wybranych Projektów rozwojowych, określa zakres wsparcia ze strony FDI:


 • przygotowanie wstępne

  Obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie szkolenia.

 • wdrożenie projektu

  Sporządzenie dokumentacji projektowej, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego, zostaje rozszerzone o profesjonalne wdrożenie projektu.

 • pełna realizacja projektu

  Kompletna współpraca w ramach Projektów rozwojowych. Proces rozpoczyna się od przygotowania dokumentacji oraz organizacji szkoleń wstępnych. W kolejnym kroku FDI wdraża założenia strukturalne, by przez ustalony okres nadzorować i weryfikować całe przedsięwzięcie. Ponadto Instytut przeprowadza wewnętrzne warsztaty merytoryczne, czasowo przejmując również konkretne bieżące działania. Komplementarne oddziaływanie wprowadza projekt na coraz wyższy pułap.

Kompleksowy rozwój Klubu

Najwyższy stopień kooperacji, największa moc jednoczesnego oddziaływania Football Development Institute na podmiot współpracujący oraz najlepsza droga do wszechstronnego rozwoju Klubu na bazie „Tożsamości piłkarskiej FDI”. W toku długofalowego procesu przeobrażamy Klub, który wspieramy i nad którym roztaczamy opiekę merytoryczną, w organizację piłkarską nowego formatu.

Ze względu na ogromną złożoność przedsięwzięcia, jak również dbałość o wysoką jakość udzielanego wsparcia, współpracujemy w tym stadium kompleksowości jednocześnie maksymalnie z dwoma Klubami.

Kompleksowa ingerencja FDI determinuje profesjonalizację Klubu na różnych poziomach, wyznacza nowe standardy, dokonując głębokiej transformacji na czterech płaszczyznach. Przekształcenie ma charakter:


 • koncepcyjny

 • merytoryczny

 • strukturalno-organizacyjny

 • operacyjny


Koncepcja „Kompleksowego rozwoju Klubu” łączy kilka elementów:


 • Doradztwo

  Wsparcie doradcze odbywa się na każdym etapie współpracy.

 • Audyt kompleksowy

  Weryfikacja obejmuje całokształt funkcjonowania Klubu w sześciu „Obszarach rozwoju Klubu” (wymienione w akapicie „Audyt merytoryczny”) – na początku współpracy oraz na zakończenie realizacji projektu.

 • Projekty rozwojowe

  FDI zdefiniował szczegółowe zagadnienia, które wpływają bezpośrednio na sposób i poziom funkcjonowania Klubu piłkarskiego. Wszystkie punkty wymieniliśmy w akapicie „Projekty rozwojowe”. Koncept „Kompleksowego rozwoju Klubu” wymaga wybrania przynajmniej 10 projektów, które zostaną ułożone w Indywidualny Plan Rozwoju Klubu. Każda z wybranych struktur otrzyma status „pełna realizacja projektu” (o statusie czytaj: Projekty rozwojowe).