Football Development Institute
Rozwój Klubów

System rozwoju Klubów

Pobierz folder

Postrzegamy rozwój Klubów wielowątkowo

Długofalowy rozwój Klubów stanowi jeden z fundamentów strategii Football Development Institute. Po pierwsze, kładziemy podwaliny pod zmianę świadomości wśród osób zarządzających, funkcyjnych i zadaniowych w Klubach. Po drugie, tworzymy jeden z czterech kluczowych filarów „Komplementarnego planu”, na bazie którego Football Development Institute zamierza oddziaływać na „Obszary identyfikujące poziom piłki nożnej” – a zatem, podnosić poziom tej dyscypliny sportu. Po trzecie, umożliwiamy rozwój Klubów w oparciu o niestandardowe rozumienie piłki nożnej, czyli „Tożsamość piłkarską FDI”. Po czwarte, udzielamy konkretnego wsparcia na podstawie autorskiego „Modelu Rozwoju Klubu FDI”.

Naszym celem jest przekształcenie Klubów współpracujących w organizacje piłkarskie nowego formatu: precyzyjnie zaprojektowane koncepcyjnie, o typowej dla nich charakterystyce, bazujące na sportowych przekonaniach, świetnie zorganizowane, zarządzane strategicznie, konsekwentne, niezależne i rentowne.

Wsparcie Klubów | Europa

 

Koncepcja wielopłaszczyznowego wsparcia Klubów realizowana jest na terenie całej Europy.

Wszelkie świadczenia oferowane są przez FDI w trzech językach: polskim, niemieckim oraz angielskim.

System rozwoju Klubów | cztery filary

 • Doradztwo

 • Audyt merytoryczny

 • Projekty rozwojowe

   

 • Program „Kompleksowy rozwój Klubu”

   


Kolejność prezentowanych filarów oraz odseparowanie jednego elementu niosą ze sobą określony przekaz. Ułożenie trzech pierwszych punktów oddaje możliwe stopniowanie kooperacji – od świadczeń doradczych, poprzez audyt, aż po realizację konkretnych projektów rozwojowych. Preferowana kolejność może być jednak zgoła inna lub też każda z omawianych form wsparcia zostać zastosowana bez towarzyszenia pozostałych dwóch filarów.

Program „Kompleksowy rozwój Klubu” zawiera wypracowanie „Indywidualnego Planu Rozwoju Klubu”, zdefiniowanie charakterystycznej „Tożsamości Klubu”, a także zaprojektowanie szczegółowego „Modelu Rozwoju Klubu”. Całokształt programu obejmuje Doradztwo, Audyt merytoryczny oraz Projekty rozwojowe.

Obszary rozwoju Klubu

FDI zajmuje się doradztwem, audytem, planowaniem rozwoju oraz transformacją w poniższych dziesięciu obszarach rozwoju.


 • Zarządzanie Klubem

 • Piłkarska baza intelektualna

 • Piłka nożna & Zarządzanie

 • Komunikacja & Marketing

 • Finanse

 • Prawo & Licencjonowanie

 • Technologia

 • Infrastruktura

 • Psychologia

 • Compliance & Integrity

Środki metodyczne

 • „Teoria praktyczna”

 • konsultacje

 • analiza dokumentacji klubowej

 • analiza fundamentu merytorycznego

 • analiza pracy

 • przygotowanie dokumentacji

 • prezentacje

 • szkolenia

 • warsztaty

 • weryfikacja postępów

 • informacje zwrotne

 • aktywne przejęcie działań

KONCEPCJA „FILARÓW ROZWOJU”

Doradztwo

Doradztwo | Folder

Pomoc doradcza jest osobną formą współpracy lub stanowi integralną część programu „Kompleksowego rozwoju Klubu”.

W przypadku jednostkowego wsparcia doradczego ustalane są konkretne aspekty poddane pod konsultację. Możliwy zakres merytoryczny doradztwa odzwierciedla dziesięć „Obszarów rozwoju Klubu”, zawierających katalog zagadnień szczegółowych. W trakcie składania aplikacji o współpracę istnieje możliwość wyboru maksymalnie dwóch zagadnień (pełna lista znajduje się w załączonym folderze).

Wyróżniamy różne formaty doradztwa: konsultacje, warsztaty oraz szkolenia. Każdy format pozwala reprezentantom Klubu nakreślić sytuację i przekazać własny punkt widzenia. FDI analizuje przedstawione informacje, formułuje opinie, wskazówki, przeprowadza ćwiczenia warsztatowe oraz proponuje rozwiązania w stosunku do przedmiotowej problematyki.

W ramach realizacji programu „Kompleksowego rozwoju Klubu” tematyka doradcza priorytetowo sugerowana jest przez Football Development Institute i uzupełniana o potrzeby ze strony Klubu. Zagadnienia proponowane przez FDI wynikają z obserwacji oraz analiz, poczynionych w trakcie współpracy.

Audyt merytoryczny

Audyt merytoryczny | Folder

Przeprowadzenie Audytu merytorycznego przez Football Development Institute odbywa się jako pojedyncza forma współpracy albo też działania weryfikacyjne tworzą jedną ze składowych programu „Kompleksowego rozwoju Klubu”.

Dokumentacja wykonanego audytu maluje bezwzględny obraz aktualnego stadium, pozwalając zapoznać się z dogłębnymi wnioskami odnośnie do pozytywnych i negatywnych aspektów w funkcjonowaniu Klubu, danego „Obszaru rozwoju Klubu” lub konkretnego zagadnienia. Wszystkie treści konkludujące stan faktyczny wynikają z założeń „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz „Modelu Rozwoju Klubu FDI”.

Wnioskując o jednostkowy Audyt merytoryczny, należy dobrać odpowiedni poziom weryfikacji.


 • Audyt kompleksowy

  Analiza obejmuje całokształt działania Klubu w dziesięciu „Obszarach rozwoju”.

 • Audyt „Obszaru rozwoju Klubu”

  FDI bada jeden wybrany spośród dziesięciu uwzględnianych „Obszarów rozwoju”.

 • Audyt zagadnień szczegółowych

  Dogłębna kontrola maksymalnie dwóch preferowanych zagadnień szczegółowych, znajdujących się na liście w załączonym folderze.

   


Prowadzenie ewaluacji aktualnego stanu podmiotu piłkarskiego w kontekście „Kompleksowego rozwoju Klubu” zawsze otrzymuje status „Audytu kompleksowego”.

Projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe | Folder

Football Development Institute – poprzez Projekty rozwojowe – wpływa bezpośrednio na rozwój Klubu w konkretnych segmentach. Wsparcie w tym zakresie może przyjąć formę jednorazowego, powtarzalnego lub stać się ważnym filarem programu „Kompleksowego rozwoju Klubu”.

Pod pojęciem „Projektów rozwojowych” mieści się rejestr prawie 150 szczegółowych zagadnień merytorycznych, posiadających duży wpływ na funkcjonowanie, jakość działania, a także ewolucję Klubu. Komplet projektów wynika bezpośrednio z konceptu dziesięciu „Obszarów rozwoju Klubu”. Wszystkie koncepcje, modele oraz rozwiązania, służące realizacji poszczególnych Projektów rozwojowych, bazują na fundamentach w postaci „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz „Modelu Rozwoju Klubu FDI”.

Podczas składania wniosku o wsparcie można wybrać maksymalnie dwa projekty (listę umieściliśmy w załączonym folderze).Klub, przy okazji każdego z wybranych Projektów rozwojowych, określa charakter wsparcia ze strony FDI:


 • przygotowanie wstępne

  Obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie szkolenia.

 • wdrożenie projektu

  Sporządzenie dokumentacji projektowej, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego, zostaje rozszerzone o profesjonalne wdrożenie projektu.

 • pełna realizacja projektu

  Kompletna współpraca w ramach Projektów rozwojowych. Proces rozpoczyna się od przygotowania dokumentacji oraz organizacji szkoleń wstępnych. W kolejnym kroku FDI wdraża założenia strukturalne, przeprowadza szereg warsztatów merytorycznych, by przez ustalony okres nadzorować i weryfikować całe przedsięwzięcie. Ponadto Instytut może przejąć czasowo również konkretne bieżące działania. Komplementarne oddziaływanie wprowadza projekt na coraz wyższy pułap.

   

Kompleksowy rozwój Klubu | program

Program „Kompleksowy rozwój Klubu” | Folder

Najwyższy stopień kooperacji, największa moc jednoczesnego oddziaływania Football Development Institute na podmiot współpracujący, jak również najlepsza droga do wszechstronnego rozwoju Klubu na bazie „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz „Modelu Rozwoju Klubu FDI”. W toku długofalowego procesu przeobrażamy Klub, który wspieramy i nad którym roztaczamy opiekę merytoryczną, w organizację piłkarską nowego formatu.

Kompleksowa ingerencja FDI determinuje profesjonalizację Klubu na różnych poziomach, wyznacza nowe standardy oraz dokonuje transformacji w wielu obszarach. Przekształcenie ma charakter:

 • intelektualny w obszarze piłki nożnej | merytoryczny
 • koncepcyjny
 • strategiczny
 • strukturalno-organizacyjny
 • sportowy | koncepcyjny
 • zarządczy
 • komunikacyjny | marketingowy
 • finansowy
 • technologiczny
 • psychologiczny
 • prawny

 

Program „Kompleksowy rozwój Klubu” uwzględnia:


 • wypracowanie „Indywidualnego Planu Rozwoju Klubu”

 • zdefiniowanie charakterystycznej „Tożsamości Klubu”

 • zaprojektowanie szczegółowego „Modelu Rozwoju Klubu”

 • udzielenie długofalowego wsparcia w zakresie zarządzania i rozwoju Klubu


 

Trzy filary programu „Kompleksowego rozwoju Klubu”:


 • Doradztwo

  Wsparcie doradcze odbywa się na każdym etapie współpracy.

 • Audyt merytoryczny

  Badanie merytoryczne obejmuje całokształt funkcjonowania podmiotu piłkarskiego w dziesięciu „Obszarach rozwoju Klubu” – na początku współpracy oraz na zakończenie realizacji programu.

 • Projekty rozwojowe

  FDI zdefiniował szczegółowe zagadnienia merytoryczne, które wpływają bezpośrednio na sposób i poziom funkcjonowania Klubu piłkarskiego, a także jego rozwój. Wszystkie projekty, wynikające z konceptu dziesięciu „Obszarów rozwoju Klubu”, wymieniliśmy w udostępnionym powyżej folderze. Zasady programu „Kompleksowego rozwoju Klubu” wymagają stosowania do każdego zagadnienia merytorycznego statusu „pełna realizacja projektu”.

Zalety kompleksowego rozwoju

Istnieje wiele zalet holistycznego wsparcia FDI. Komplementarność programu „Kompleksowego rozwoju Klubu” generuje szereg korzyści. Oto najważniejsze z nich:


 • oparcie programu na kompleksowym oraz wysokiej jakości „Modelu Rozwoju Klubu FDI”

 • poprzedzenie czynności projektowych przeprowadzeniem Audytu kompleksowego, co powoduje doskonałe rozeznanie w realiach Klubu

 • wyznaczenie „Indywidualnego Planu Rozwoju Klubu”, stanowiącego drogowskaz przyszłych etapów działania

 • zdefiniowanie „Tożsamości Klubu” jako stabilnego fundamentu długofalowego rozwoju

 • zaprojektowanie kompleksowego, szczegółowego, dogłębnego i komplementarnego „Modelu Rozwoju Klubu”, zawierającego precyzyjną strukturę, modele oraz procesy, a także wypełnionego konkretnymi treściami merytorycznymi

 • kompleksowa oraz długofalowa realizacja „Projektów rozwojowych”

 • duża liczba realizowanych Projektów rozwojowych pozwala reformować Klub na szeroką skalę

 • szeroki kontekst projektów umożliwia tworzenie synergii rozwojowych

 • transformowanie struktur merytorycznych z różnych „Obszarów rozwoju Klubu”, przekładające się na powstawanie interdyscyplinarnych mechanizmów rozwoju

 • „wewnętrzny” charakter wsparcia ze strony FDI

 • jednoczesna edukacja kadry zarządzającej (Członkowie Zarządu | szefowie działów) i pozostałych Specjalistów

 • bieżące wsparcie doradcze


 

Ze względu na ogromną złożoność przedsięwzięcia, jak również dbałość o wysoką jakość udzielanego wsparcia, współpracujemy w tym stadium kompleksowości jednocześnie maksymalnie z dwoma Klubami.