Football Development Institute
Współpraca z klubami

System rozwoju Klubów

Pobierz folder

Postrzegamy rozwój Klubów wielowątkowo

Długofalowy rozwój Klubów stanowi jeden z fundamentów strategii Football Development Institute. Po pierwsze, kładziemy podwaliny pod zmianę świadomości wśród osób zarządzających, funkcyjnych i zadaniowych w Klubach. Po drugie, tworzymy jeden z czterech kluczowych filarów „Komplementarnego planu”, na bazie którego Football Development Institute zamierza oddziaływać na „Obszary identyfikujące poziom piłki nożnej” – a zatem, podnosić poziom tej dyscypliny sportu. Po trzecie, umożliwiamy rozwój Klubów w oparciu o niestandardowe rozumienie piłki nożnej oraz „Tożsamość piłkarską FDI”. Po czwarte, udzielamy konkretnego wsparcia w wypracowaniu indywidualnej „Tożsamości Klubów”.

Naszym celem jest przekształcenie Klubów współpracujących w organizacje piłkarskie nowego formatu.

Poza kompleksowymi scenariuszami rozwoju, oferujemy również wsparcie selektywne: doradzając, przeprowadzając audyt czy realizując pojedyncze Projekty rozwojowe.

Wsparcie Klubów | Europa

 • Polska

 • Niemcy

 • Austria

 • Szwajcaria

System rozwoju Klubów | cztery filary

 • Doradztwo

 • Audyt merytoryczny

 • Projekty rozwojowe

   

 • Program „Kompleksowy rozwój Klubu”

   


Kolejność prezentowanych filarów oraz odseparowanie jednego elementu niosą ze sobą określony przekaz. Ułożenie trzech pierwszych punktów oddaje możliwe stopniowanie kooperacji – od świadczeń doradczych, poprzez audyt, aż po realizację konkretnych Projektów rozwojowych. Preferowana kolejność może być jednak zgoła inna lub też każda z omawianych form wsparcia zostać zastosowana bez towarzyszenia pozostałych dwóch filarów.

Program „Kompleksowy rozwój Klubu” zawiera trzy powyższe elementy, uwzględniając przynajmniej 10 pojedynczych Projektów rozwojowych

Obszary rozwoju Klubu

FDI zajmuje się doradztwem, audytem, planowaniem rozwoju oraz transformacją w poniższych sześciu obszarach rozwoju.


 • Piłkarska baza intelektualna

 • Piłka nożna & Zarządzanie

 • Finanse

 • Komunikacja & Marketing

 • Psychologia

 • Prawo & Licencjonowanie

Metody rozwojowe

 • „Teoria praktyczna”

  Pojęcie „Teoria praktyczna” zostało zdefiniowane wiele lat temu przez Marcina Gabora. Autor konceptu FDI używał tego terminu podczas każdych seminariów, warsztatów oraz innych swoich wystąpień publicznych, zwracając uwagę na ważne przesłanie. Praktyka bez teorii jest chaosem, dlatego kolejność przytaczanej zbitki słownej nie jest przypadkowa – teoria stanowi bazę do praktycznych poczynań. Należy wykazywać cierpliwość do teorii, ponieważ tylko jej przyswojenie pozwala pracować na wysokim poziomie. Teoria nie może być jednak oderwana od praktyki, dlatego musi otrzymać realne podstawy, a także podlegać weryfikacji w warunkach rzeczywistych.

  „Teoria praktyczna” to szczegółowo wypracowana, ustrukturyzowana i sprawdzona wiedza, obejmująca wszystkie elementy „Tożsamości piłkarskiej FDI” oraz „Obszarów identyfikujących poziom piłki nożnej”.

 • konsultacje

 • analiza dokumentacji klubowej

 • analiza fundamentu merytorycznego

 • analiza pracy

 • przygotowanie dokumentacji

 • prezentacje

 • szkolenia

 • warsztaty

 • weryfikacja postępów

 • informacje zwrotne

 • praktyczne przejęcie działań

KONCEPCJA „FILARÓW ROZWOJU”

Doradztwo

Pomoc doradcza jest osobną formą współpracy lub stanowi integralną część programu „Kompleksowego rozwoju Klubu”.

W przypadku jednostkowego wsparcia doradczego ustalane są konkretne aspekty poddane pod konsultację. Możliwy zakres merytoryczny doradztwa odzwierciedla sześć „Obszarów rozwoju Klubu”, zawierających katalog zagadnień szczegółowych. W trakcie składania aplikacji o współpracę istnieje możliwość wyboru maksymalnie dwóch zagadnień (pełna lista znajduje się na poziomie „Audytu zagadnień szczegółowych”).

Wyróżniamy różne formaty doradztwa: konsultacje, warsztaty oraz szkolenia. Każdy format pozwala reprezentantom Klubu nakreślić sytuację i przekazać własny punkt widzenia. FDI analizuje przedstawione informacje, formułuje opinie, wskazówki, przeprowadza ćwiczenia warsztatowe oraz proponuje rozwiązania w stosunku do przedmiotowej problematyki.

W ramach realizacji programu „Kompleksowego rozwoju Klubu” tematyka doradcza priorytetowo sugerowana jest przez Football Development Institute i uzupełniana o potrzeby ze strony Klubu. Zagadnienia proponowane przez FDI wynikają z obserwacji oraz analiz, poczynionych w trakcie współpracy.

Audyt merytoryczny

Przeprowadzenie Audytu merytorycznego przez Football Development Institute odbywa się jako pojedyncza forma współpracy albo też działania weryfikacyjne tworzą jedną ze składowych programu „Kompleksowego rozwoju Klubu”.

Dokumentacja wykonanego audytu maluje bezwzględny obraz aktualnego stadium, pozwalając zapoznać się z dogłębnymi wnioskami odnośnie do pozytywnych i negatywnych aspektów w funkcjonowaniu Klubu, danego „Obszaru rozwoju Klubu” lub konkretnego zagadnienia. Wszystkie treści konkludujące stan faktyczny wynikają z założeń „Tożsamości piłkarskiej FDI”.

Wnioskując o jednostkowy Audyt merytoryczny, należy dobrać odpowiedni poziom weryfikacji.


 • Audyt kompleksowy

  Analiza obejmuje całokształt działania Klubu w sześciu „Obszarach rozwoju”.

 • Audyt „Obszaru rozwoju Klubu”

  FDI bada jeden wybrany spośród sześciu uwzględnianych „Obszarów rozwoju”.

 • Audyt zagadnień szczegółowych

  Dogłębna kontrola maksymalnie dwóch preferowanych zagadnień szczegółowych, znajdujących się na poniższej liście.

   

 • Piłkarska baza intelektualna

 • rozpoznanie problemów piłki nożnej | funkcjonowania Klubu

 • zarządzanie trendami w piłce nożnej

 • rozumienie piłki nożnej jako dyscypliny oraz rozumienie gry

 • lista, zakres i hierarchia „Obszarów merytorycznych” w piłce nożnej

 • rola i wpływ obszaru „taktyki” na działania Klubu

 • definicje taktyczne oraz postrzeganie zależności boiskowych

 • rozumienie długofalowego charakteru procesów rozwojowych w piłce nożnej

 • interpretacja mechanizmów w procesie rozwoju Klubu | Specjalistów | Drużyn | Piłkarzy

 • wizja piłkarska

 • postrzeganie finansów w piłce nożnej

 • podejście do komunikacji & marketingu w piłce nożnej

 • wpływ czynników zewnętrznych oraz grup interesariuszy na działania Klubu

   

 • Piłka nożna & Zarządzanie

 • stworzone warunki rozwoju Klubu

 • koncepcja rozwoju Klubu

 • kryteria rozwoju Klubu

 • niezależność merytoryczna Klubu

 • przygotowanie merytoryczne kadry zarządzającej

 • jakość argumentów, na których bazują podejmowane decyzje

 • konsekwencja merytoryczna w zarządzaniu Klubem

 • „Tożsamość Klubu”

 • strategia Klubu

 • struktura organizacyjna Klubu | procesy | procedury | dokumentacja

 • organizacja pionu sportowego | procesy | procedury | dokumentacja

 • definicje ról specjalistycznych oraz profile stanowisk

 • koncepcja piłkarska w Klubie | liczne płaszczyzny

 • projekty sportowe w Klubie

 • zarządzanie projektami sportowymi

 • Model Gry

 • kompleksowość i funkcjonalność rozwiązań boiskowych | jakość gry

 • metodyka pracy piłkarskiej

 • obszar analizy w Klubie

 • obszar scoutingu | rekrutacji w Klubie

 • budowa kadr zespołów

 • rozwój drużyn i zawodników

 • ewaluacja rozwoju drużyn i zawodników

 • zarządzanie Klubem

 • zarządzanie pionem sportowym

 • ewaluacja pracy różnych działów Klubu

 • ewaluacja pracy komórek pionu sportowego

 • Profile Specjalistów

 • sposób pracy Specjalistów

 • rozwój Specjalistów

 • rekrutacja Specjalistów

 • Klub jako pracodawca

 • ewaluacja pracy Sztabu Trenerskiego

 • ewaluacja pracy pozostałych Specjalistów

 • nowe technologie w zarządzaniu Klubem

 • rozwiązania analityczne i scoutingowe | partnerzy zewnętrzni

 • funkcjonowanie Akademii

 • sposób szkolenia młodych zawodników

 • koncepcja piłkarska w całym Klubie | pierwszy zespół + Akademia

 • proces współpracy pionu sportowego z innymi działami Klubu

 • infrastruktura piłkarska

   

 • Finanse

 • ewaluacja pracy | przygotowanie merytoryczne Specjalistów ds. finansowych

 • controlling w Klubie piłkarskim

 • struktura budżetu Klubu

 • sposób finansowania Klubu

 • generowanie przychodów na bazie koncepcji piłkarskiej

 • struktura wydatków Klubu

   

 • Komunikacja & Marketing

 • ewaluacja pracy | przygotowanie merytoryczne Specjalistów ds. komunikacji & marketingu

 • wiarygodność Klubu

 • komunikacja wewnętrzna

 • komunikacja zewnętrzna | polityka informacyjna

 • merytoryczna komunikacja Klubu

 • działania marketingowe

   

 • Psychologia

 • ewaluacja pracy | przygotowanie merytoryczne Specjalistów ds. psychologii

 • wpływ działań Klubu na psychikę pracowników

 • wsparcie psychologiczne dla pracowników Klubu

   

 • Prawo & Licencjonowanie

 • ewaluacja pracy | przygotowanie merytoryczne Specjalistów ds. prawa & licencjonowania

 • działania Klubu z perspektywy prawnej

 • dokumentacja Klubu pod względem prawnym

 • treść kontraktów zawieranych przez Klub

 • transfery zawodników od strony prawnej

 • przygotowanie do procesów licencyjnych

   


Prowadzenie ewaluacji aktualnego stanu podmiotu piłkarskiego w kontekście „Kompleksowego rozwoju Klubu” zawsze otrzymuje status „Audytu kompleksowego”.

Projekty rozwojowe

Football Development Institute – poprzez Projekty rozwojowe – wpływa bezpośrednio na rozwój Klubu w konkretnych segmentach. Wsparcie w tym zakresie może przyjąć formę jednorazowego, powtarzalnego lub stać się kluczowym modułem programu „Kompleksowego rozwoju Klubu”.

Pod pojęciem „Projektów rozwojowych” mieści się rejestr ponad 50 szczegółowych zagadnień merytorycznych, posiadających duży wpływ na funkcjonowanie, jakość działania, a także ewolucję Klubu. Komplet projektów wynika bezpośrednio z konceptu sześciu „Obszarów rozwoju Klubu”, zdefiniowanego przez FDI.

Wszystkie koncepcje, modele oraz rozwiązania, służące realizacji poszczególnych Projektów rozwojowych, bazują na fundamencie w postaci „Tożsamości piłkarskiej FDI”.

Podczas składania wniosku o wsparcie można wybrać maksymalnie dwa projekty.


 • Piłkarska baza intelektualna

 • rozpoznawanie problemów piłki nożnej | funkcjonowania Klubu

 • zarządzanie trendami w piłce nożnej

 • właściwe rozumienie piłki nożnej jako dyscypliny oraz rozumienie gry

 • tworzenie listy, zakresu oraz hierarchii „Obszarów merytorycznych” w piłce nożnej

 • uświadomienie kluczowej roli oraz wpływu obszaru „taktyki“ na działania Klubu

 • stworzenie jednolitego katalogu definicji taktycznych i usystematyzowanie postrzegania zależności boiskowych

 • kształtowanie świadomości długofalowego charakteru procesów rozwojowych w piłce nożnej

 • prawidłowe podstawy koncepcyjne do tworzenia mechanizmów w procesie rozwoju Klubu | Specjalistów | Drużyn | Piłkarzy

 • zdefiniowanie wizji piłkarskiej

 • zbudowanie bazy merytorycznej w obszarze kompleksowości oraz funkcjonalności rozwiązań boiskowych | jakość gry

 • właściwe postrzeganie finansów w piłce nożnej

 • fachowe rozumienie obszarów komunikacji & marketingu w piłce nożnej

 • poprawna interpretacja wpływu czynników zewnętrznych i grup interesariuszy na działania Klubu

   

 • Piłka nożna & Zarządzanie

 • tworzenie warunków długofalowego rozwoju Klubu

 • zdefiniowanie ogólnej koncepcji rozwoju Klubu

 • wyznaczenie zasad niezależności merytorycznej Klubu

 • kształtowanie procesu decyzyjnego na podstawie wielotorowej argumentacji

 • zbudowanie konsekwencji merytorycznej w zarządzaniu Klubem

 • edukacja kadry zarządzającej

 • projektowanie „Modelu Rozwoju Klubu”

 • sformułowanie kryteriów długofalowego rozwoju Klubu

 • zdefiniowanie „Tożsamości Klubu” | Profilu Klubu

 • wypracowanie długofalowej strategii Klubu

 • Model Organizacji Klubu

 • Model Organizacji Departamentu Sportowego

 • stworzenie struktury organizacyjnej Klubu

 • stworzenie struktury organizacyjnej Departamentu Sportowego

 • zdefiniowanie ról specjalistycznych oraz profili stanowisk

 • stworzenie procedur | procesów | dokumentacji w Klubie

 • stworzenie procedur | procesów | dokumentacji w Departamencie Sportowym

 • zbudowanie Kompleksowego konceptu piłkarskiego | Systemu piłkarskiego

 • Model Gry

 • Model Metodyczny

 • Model Analityczny

 • Model Scoutingowo-Rekrutacyjny

 • Profile zawodników

 • Model Budowy Kadry Zespołu

 • Model Komplementarnego Rozwoju Drużyn i Zawodników

 • Ewaluacja rozwoju drużyn i zawodników

 • Model Zarządzania Klubem

 • Model Zarządzania Departamentem Sportowym

 • zarządzanie projektami sportowymi w rozwoju Klubu

 • System ewaluacji pracy różnych działów Klubu

 • System ewaluacji pracy komórek pionu sportowego

 • optymalizacja procesów działania w Klubie

 • optymalizacja procesów działania w Departamencie Sportowym

 • Model Zarządzania Specjalistami

 • Profile Specjalistów

 • Model Pracy Specjalistów

 • System rozwoju Specjalistów

 • System ewaluacji pracy Sztabu Trenerskiego

 • System ewaluacji pracy pozostałych Specjalistów

 • System rekrutacji Specjalistów

 • Dział „Football Concept“

 • Dział „Football Development“

 • Dział „Football Analysis“

 • Dział „Scouting & Recruitment“

 • Dział „Fitness Performance“

 • Dział „Psychological Asisstance“

 • Dział „Football Science“

 • Dział „Medical Care“

 • Dział „Administration & Organisation“

 • zastosowanie nowych technologii w zarządzaniu i rozwoju Klubu

 • wybór rozwiązań analitycznych i scoutingowych | partnerzy zewnętrzni

 • Model Unifikacji „Kompleksowego konceptu piłkarskiego” | pierwszy zespół + Akademia

 • budowa profesjonalnej Akademii w strukturach Klubu | optymalizacja działania

 • zmiana sposobu szkolenia młodych zawodników

 • Model Wszechstronnej Integracji „Kompleksowego konceptu piłkarskiego” | połączenie Departamentu Sportowego z innymi działami

 • opracowanie koncepcji poprawy infrastruktury piłkarskiej według założeń rozwoju Klubu

 • wyznaczenie standardów Klubu jako dobrego pracodawcy

   

 • Finanse

 • wdrożenie projektu edukacyjnego w zakresie finansów Klubu piłkarskiego

 • przeprowadzenie procesu controllingu w Klubie

 • tworzenie właściwej struktury budżetu Klubu

 • określenie prawidłowej struktury wydatków Klubu

 • wyznaczenie wielopłaszczyznowego sposobu finansowania Klubu

 • wypracowanie projektu generowania przychodów na bazie koncepcji piłkarskiej

   

 • Komunikacja & Marketing

 • budowanie wiarygodności Klubu

 • opracowanie profesjonalnej komunikacji wewnętrznej

 • wyznaczenie standardów oraz treści komunikacji zewnętrznej | polityka informacyjna

 • ukształtowanie merytorycznej komunikacji Klubu | baza: „Tożsamość Klubu”

 • zdefiniowanie działań marketingowych | baza: „Tożsamość Klubu”

 • sformułowanie planu współpracy z mediami

 • doskonalenie współdziałania z mediami

   

 • Psychologia

 • wdrożenie projektu edukacyjnego w zakresie psychologii

 • budowanie umiejętności korzystania z zasobów psychologii w pracy Specjalistów

 • stworzenie wsparcia psychologicznego dla pracowników Klubu

   

 • Prawo & Licencjonowanie

 • wdrożenie projektu edukacyjnego w zakresie prawa & licencjonowania

 • sformułowanie standardów prawnych w zarządzaniu Klubem

 • tworzenie warunków prawnych w odniesieniu do koncepcji rozwoju Klubu

 • optymalizacja dokumentacji klubowej pod względem prawnym

 • przygotowanie właściwej treści kontraktów zawieranych przez Klub

 • opracowanie procedury transferu zawodników od strony prawnej

 • przygotowanie do procesów licencyjnych

   


Klub, przy okazji każdego z wybranych Projektów rozwojowych, określa charakter wsparcia ze strony FDI:


 • przygotowanie wstępne

  Obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie szkolenia.

 • wdrożenie projektu

  Sporządzenie dokumentacji projektowej, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego, zostaje rozszerzone o profesjonalne wdrożenie projektu.

 • pełna realizacja projektu

  Kompletna współpraca w ramach Projektów rozwojowych. Proces rozpoczyna się od przygotowania dokumentacji oraz organizacji szkoleń wstępnych. W kolejnym kroku FDI wdraża założenia strukturalne, przeprowadza szereg warsztatów merytorycznych, by przez ustalony okres nadzorować i weryfikować całe przedsięwzięcie. Ponadto Instytut może przejąć czasowo również konkretne bieżące działania. Komplementarne oddziaływanie wprowadza projekt na coraz wyższy pułap.

   

   

  Projekty rozwojowe – realizowane jako część programu „Kompleksowego rozwoju Klubu” – legitymują się automatycznie statusem „pełna realizacja projektu”.

Kompleksowy rozwój Klubu | program

Najwyższy stopień kooperacji, największa moc jednoczesnego oddziaływania Football Development Institute na podmiot współpracujący oraz najlepsza droga do wszechstronnego rozwoju Klubu na bazie „Tożsamości piłkarskiej FDI”. W toku długofalowego procesu przeobrażamy Klub, który wspieramy i nad którym roztaczamy opiekę merytoryczną, w organizację piłkarską nowego formatu.

Kompleksowa ingerencja FDI determinuje profesjonalizację Klubu na różnych poziomach, wyznacza nowe standardy oraz dokonuje transformacji w wielu obszarach. Przekształcenie ma charakter:


 • intelektualny | merytoryczny

 • koncepcyjny

 • strategiczny

 • strukturalno-organizacyjny

 • sportowy | koncepcyjny

 • zarządczy

 • technologiczny

 • komunikacyjny

 • finansowy

   

 • prawny


Program „Kompleksowego rozwoju Klubu” składa się z trzech modułów:


 • Doradztwo

  Wsparcie doradcze odbywa się na każdym etapie współpracy.

 • Audyt kompleksowy

  Badanie merytoryczne obejmuje całokształt funkcjonowania podmiotu piłkarskiego w sześciu „Obszarach rozwoju Klubu” – na początku współpracy oraz na zakończenie realizacji programu.

 • Projekty rozwojowe

  FDI zdefiniował szczegółowe zagadnienia merytoryczne, które wpływają bezpośrednio na sposób i poziom funkcjonowania Klubu piłkarskiego, a także jego rozwój. Wszystkie zagadnienia, wynikające z konceptu sześciu „Obszarów rozwoju Klubu”, wymieniliśmy w akapicie „Projekty rozwojowe”. Zasady programu „Kompleksowego rozwoju Klubu” wymagają wybrania przynajmniej 10 projektów, które zostaną ułożone w Indywidualny Plan Rozwoju Klubu. Każda z wybranych struktur otrzyma status „pełna realizacja projektu”.

Zalety kompleksowego rozwoju

Istnieje wiele zalet holistycznego wsparcia FDI. Komplementarność programu „Kompleksowego rozwoju Klubu” generuje szereg korzyści. Oto najważniejsze z nich:


 • poprzedzenie czynności projektowych przeprowadzeniem Audytu kompleksowego, co powoduje doskonałe rozeznanie w realiach Klubu

 • minimalna liczba wybranych Projektów rozwojowych wynosi dziesięć, dzięki czemu Football Development Institute reformuje Klub na szeroką skalę

 • duża liczba realizowanych projektów umożliwia tworzenie synergii rozwojowych

 • transformowanie struktur merytorycznych z różnych „Obszarów rozwoju Klubu”, przekładające się na powstawanie interdyscyplinarnych mechanizmów rozwoju

 • kompleksowa oraz długofalowa realizacja „Projektów rozwojowych”

 • „wewnętrzny” charakter wsparcia ze strony FDI

 • jednoczesna edukacja pracowników Klubu (Specjalistów)

 • bieżące wsparcie doradcze


Realizacja programu „Kompleksowego rozwoju Klubu” może doprowadzić do całkowitej transformacji podmiotu piłkarskiego. Oto potencjał rozwojowy:


 • Klub będzie świadomy obecnych problemów piłki nożnej

 • Klub będzie rozumiał piłkę nożną jako dyscyplinę oraz grę w prawdziwie merytoryczny sposób

 • Klub będzie dysponował własną „Teorią taktyki”

 • Klub pozna warunki oraz kryteria długofalowego rozwoju podmiotu piłkarskiego

 • Klub będzie posiadał swój profil oraz indywidualną „Tożsamość Klubu”

 • Klub uzyska niezależność merytoryczną

 • Klub wypracuje własne piłkarskie DNA i otrzyma możliwość definiowania własnej Filozofii piłkarskiej

 • Klub stanie się podmiotem z przemyślaną i precyzyjną strategią

 • Członkowie zarządu staną się lepiej przygotowani merytorycznie

 • Klub otrzyma nową strukturę organizacyjną

 • Klub będzie potrafił budować i organizować komórki pionu sportowego

 • Klub wzbogaci się o definicje ról specjalistycznych oraz profile stanowisk

 • Klub będzie korzystał z precyzyjnych procedur, procesów na bazie struktury organizacyjnej, a także prowadził profesjonalną dokumentację

 • Klub zostanie wyposażony w informatyczny system zarządzania

 • Klub dostanie narzędzia do zdefiniowania Kompleksowego konceptu piłkarskiego oraz Systemu piłkarskiego

 • Klub zostanie wsparty w wypracowaniu i wdrożeniu licznych modeli, jak również projektów implementacyjnych (sportowych)

 • Klub zostanie przygotowany do realizacji kontrolowanego rozwoju drużyn i zawodników

 • Klub będzie wyposażony w kompetencje do zarządzania pionem sportowym

 • Klub posiądzie kwalifikacje w celu tworzenia Profili oraz Modeli Pracy Specjalistów, a także programów rozwojowych Specjalistów

 • Klub wdroży profesjonalne procesy rekrutacyjne (Specjaliści, zawodnicy)

 • Klub będzie potrafił oceniać merytorycznie, na bazie wielu kryteriów, pracę cały działów i poszczególnych Specjalistów

 • Klub zostanie przygotowany do wielopłaszczyznowej weryfikacji rozwoju drużyn i zawodników

 • Klub stanie się posiadaczem wiedzy na temat połączenia merytorycznego wszystkich modeli oraz projektów implementacyjnych (sportowych) w Klubie

 • Klub zyska umiejętność zunifikowania konceptu piłkarskiego (pierwszy zespół + Akademia)

 • Klub połączy merytorycznie koncept piłkarski, pion sportowy z innymi działami

 • Klub zbuduje kompetencje w zakresie nowych technologii

 • Klub zdobędzie informacje na temat zarządzania finansami oraz generowania przychodów na podstawie projektów sportowych

 • Klub oprze komunikację zewnętrzną na własnym piłkarskim DNA, projektach sportowych oraz procesach rozwojowych

 • Klub nauczy się prowadzić działania marketingowe w odniesieniu do własnego piłkarskiego DNA oraz „Tożsamości Klubu”

 • Klub zostanie objęty opieką psychologiczną

 • Klub otrzyma wsparcie w zakresie prawnym

 • Klub stanie się w pełni profesjonalny

 • Klub wdroży nowe standardy

 • Klub znajdzie się na zupełnie innym poziomie funkcjonowania oraz jakości działania

 • Klub będzie kontrolował swój rozwój

 • Klub otrzyma certyfikat „Football Development Institute”

   

   

  Ze względu na ogromną złożoność przedsięwzięcia, jak również dbałość o wysoką jakość udzielanego wsparcia, współpracujemy w tym stadium kompleksowości jednocześnie maksymalnie z dwoma Klubami.